Enerepræsentant

Virksomheder, der er baseret uden for EØS, kan udpege en enerepræsentant, der er etableret uden for EØS, til at varetage importørernes opgaver og ansvar i forbindelse med overholdelsen af REACH-forordningen. Dette kan lette adgangen til EØS-markedet for deres produkter, sikre leveringen og reducere importørernes ansvar.

Enerepræsentanter skal være:

 • en fysisk person eller juridisk enhed, der er fysisk etableret i EØS 
 • i besiddelse af tilstrækkelig viden om den praktiske håndtering af stofferne og de hertil knyttede oplysninger
 • udpeget ved fælles overenskomst mellem en producent, formulator eller artikelproducent, som er etableret uden for EØS
 • ansvarlig for overholdelsen af de retlige krav for importører i henhold til REACH-forordningen.

Enerepræsentanter kan repræsentere mere end én leverandør uden for EØS, men skal holde oplysningerne om hver af dem adskilt.

Den virksomhed, der ikke er etableret i EØS, skal underrette importøren/importørerne) inden for samme leverandørkæde om din udpegelse til enerepræsentant. Disse importører anses så for downstreambrugere efter REACH-forordningen.

Du er ikke enerepræsentant, hvis:

 • din leverandør uden for EØS er distributør
 • din eneste rolle består i at optræde som tredjepartsrepræsentant i datadelingsprocessen efter REACH-forordningen.

Hvad skal jeg gøre?

Du har samme registreringsforpligtelser som en importør, og der gælder yderligere krav, som specifikt vedrører din rolle som enerepræsentant.

 

Forberedelse og gennemførelse af en registrering

Du skal registrere stoffet hos Det Europæiske Kemikalieagentur. Der er en grundregel, der hedder: ingen data, intet marked.

Du skal oplyse om egenskaberne og farerne ved stoffet, herunder hvordan det kan anvendes sikkert. Hvor mange oplysninger, der kræves, afhænger af den importerede mængde og de farer, der er forbundet med stoffet. Jo mindre mængder af stoffet der er, og jo mindre farligt det er, desto færre oplysninger skal du angive.

Du skal kontrollere, om stoffet er præregistreret. Hvis dette ikke er tilfældet, og det opfylder betingelserne for præregistrering, skal du registrere det senest den 31. maj 2018. Hvis ikke, skal du registrere stoffet, inden det kan bringes i omsætning på EØS-markedet.

Registreringen finder sted sammen med producenterne og EØS-importørerne af det samme stof. Det kræver også, at de data, der er nødvendige for registreringen, deles med dem.

Hvad den virksomhed, der ikke er etableret i EØS, og du skal gøre, er forklaret i vejledningen om registrering og på websiderne for producenter, der ikke er etableret i EU.

De særlige krav til dig ud over kravene fra importørerne er følgende:

 • Du skal give oplysninger til importørerne (nu downstreambrugere), sådan at de kan udarbejde sikkerhedsdatablade og holde regnskab med tilvejebringelsen af de seneste opdateringer af sikkerhedsdatabladene som led i din fortsatte aktivitet.
 • Du skal udarbejde og ajourføre en fortegnelse over importører og den mængde, som de hver især importerer. Du skal efter anmodning videregive den til de håndhævende myndigheder.

 

Du skal træffe foranstaltninger vedrørende særligt problematiske stoffer

Hvis et stof er blevet identificeret som værende særligt problematisk og opført på kandidatlisten til REACH-godkendelse, vil dette udløse yderligere forpligtelser for EØS-importørerne og dig selv.

 • For et stof, der importeres som sådan eller i en blanding, kræves der ajourføring af det eksisterende sikkerhedsdatablad. Som enerepræsentant (uanset om du er den faktiske leverandør eller ej) har du en forpligtelse til at holde regnskab med tilvejebringelsen af det ajourførte sikkerhedsdatablad.
 • For et stof, der er indeholdt i en importeret artikel, kan du under visse omstændigheder have en forpligtelse til at underrette Det Europæiske Kemikalieagentur inden seks måneder efter, at det blev importeret.

 

Du skal præcisere din rolle i forbindelse med godkendelse

Når du repræsenterer en virksomhed, der ikke er etableret i EØS, og et af deres stoffer er opført på listen over stoffer, der kræver godkendelse, skal du underrette virksomheden om konsekvenserne for deres produkt.

Hvis der ikke gælder nogen generelle eller specifikke undtagelser fra REACH-godkendelsesproceduren, skal den virksomhed, der ikke er etableret i EØS, beslutte, om den vil ophøre med at eksportere stoffet til EØS-markedet eller ansøge om godkendelse. Hvis den virksomhed, der ikke er etableret i EØS, ansøger om godkendelse, kan du blive udpeget til at handle på dens vegne.

 

Overholdelse af restriktioner

Hvis de risici for menneskers sundhed og miljøet, der er forårsaget af et stof, ikke kan kontrolleres, kan der indføres restriktioner for det i EØS.

Dette kan indebære:

 • et fuldstændigt forbud
 • en begrænsning af markedsføringen og specifikke anvendelser eller
 • en begrænsning af et stofs koncentration i blandinger eller artikler.

Som eksempel kan nævnes forbuddet mod asbest, restriktioner vedrørende markedsføring og anvendelse af bly i smykker og en begrænsning af koncentrationen af hexavalent chrom i lædervarer.

Du bør underrette den virksomhed, der ikke er etableret i EØS, om nye restriktioner og konsekvenserne for deres produkt. Du er også forpligtet (uanset om du er den faktiske leverandør eller ej) til at holde regnskab med tilvejebringelsen af et ajourført sikkerhedsdatablad, der indeholder oplysninger om nye restriktioner.

Categories Display