Leverandører af artikler

Virksomheder, der leverer stoffer indeholdende kandidatlistestoffer, og som markedsfører dem på EU-markedet, har pligt til at indgive oplysninger til ECHA om disse artikler.

 

1. Find ud af, om du skal indsende en SCIP-anmeldelse

Berører det mig? 

Forpligtelsen til at indsende en SCIP-anmeldelse omfatter alle artikler, der markedsføres i EU, og som indeholder et særligt problematisk stof på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent. 

Følgende leverandører af artikler skal indsende oplysninger til ECHA:

 • EU-producenter og -samlevirksomheder 
 • importører i EU 
 • distributører af artikler og andre aktører i EU i forsyningskæden, som markedsfører artikler. 

Detailhandlere og andre aktører i forsyningskæden, der leverer artikler direkte og udelukkende til forbrugere, er ikke omfattet af forpligtelsen til at indsende oplysninger til SCIP-databasen.

Fra hvilken dato skal oplysningerne indsendes til ECHA?

Fra den 5. januar 2021 skal oplysninger om artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer (på kandidatlisten) i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, og som markedsføres i EU, anmeldes til ECHA.

 

2. Kend og forstå oplysningskravene

Hvilke oplysninger skal indsendes til ECHA?

Leverandører af artikler skal indsende følgende oplysninger til ECHA:

 • oplysninger, der gør det muligt at identificere artiklen
 • navn, koncentrationsinterval og angivelse af, hvor stoffet/stofferne på kandidatlisten findes i den pågældende artikel
 • andre oplysninger, der gør det muligt at anvende artiklen på en sikker måde, navnlig oplysninger, der sikrer, at artiklen forvaltes korrekt, så snart den er blevet til affald. 

En detaljeret liste over alle oplysningskrav findes i dokumentet "Detailed Information Requirements".

Hvilke indsendte oplysninger til SCIP-databasen offentliggør ECHA?

De oplysninger, der indsendes til SCIP-databasen, bliver gjort offentligt tilgængelige og vil derfor være let tilgængelige for aktørerne på affaldsområdet, så det nuværende hul i oplysningsflowet afhjælpes.

ECHA offentliggør de modtagne oplysninger på sit websted. Ansvaret for kvaliteten af dataene påhviler fortsat de enkelte forpligtede. ECHA vil samtidig sikre, at fortrolige forretningsoplysninger beskyttes, når det er berettiget. For eksempel bliver data, der gør det muligt at etablere forbindelser mellem aktører i den samme forsyningskæde, ikke offentliggjort.

 

3. Kend din artikelportefølje

Kend din artikelportefølje

Når du har identificeret en forpligtelse, og du kender standardoplysningskravene, er det tid til at se på selve din portefølje af artikler som sådan eller i sammensatte genstande (produkter).

Angiv, hvilke artikler der i sig selv eller i komplekse genstande indeholder særligt problematiske stoffer på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent.  

Afhængigt af din rolle i forsyningskæden skal du altid overveje inputtene (artikler som sådan eller komplekse genstande modtaget som modtager) og outputtene (artikler som sådan eller komplekse genstande, der markedsføres som leverandør) af din proces.

Sådan definerer REACH en artikel

 • Ifølge REACH-forordningens artikel 3, stk. 3, defineres en artikel som "en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion".
 • En "kompleks genstand" er en genstand, der består af flere artikler.
 • Genstande, der samles eller sammenføjes i komplekse genstande, er stadig artikler, så længe de bevarer en særlig form, overflade eller design, eller så længe de ikke bliver til affald.

 

4. Tilpas dine data
 • Fastslå, hvordan artiklen eller den komplekse genstand (produktet) vil blive identificeret i anmeldelsen:
  • Artikelnavn, andre navne (f.eks. brand, model, type)
  • Identifikator for den primære artikel, andre artikelidentifikatorer (f.eks. European Article Number (EAN), Universal Product Code (GTIN), Universal Product Code (GPC), katalognummer, ECHA artikel ID, delnummer).
  • Artikelkategori: Identifikation af artiklen eller den komplekse genstand fra en harmoniseret liste baseret på funktion/brug (Den Europæiske Unions integrerede toldtarif – TARIC-liste, baseret på den kombinerede nomenklatur (KN) i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87).
  • Produceres eller samles artiklen i EU?
 • Egenskaber: Indsaml oplysninger om artiklens eller den komplekse genstands egenskab(er), der kan bidrage til at skelne den indberettede artikel eller komplekse genstand fra lignende artikler eller komplekse genstande. F.eks. højde, længde, bredde, diameter, densitet, vægt, volumen, farve.
 • Definer anvisningerne for sikker anvendelse, der er nødvendige for selve artiklerne og i komplekse genstande. Demonteringsvejledninger kan også medtages.
 • Komponenter i komplekse genstande: En anmeldelse af en kompleks genstand skal omfatte oplysninger om de komponenter, der indeholder særligt problematiske stoffer (på kandidatlisten) i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, og oplysninger om antallet af forekomster af den tilknyttede artikel i den komplekse genstand.
 • Indsaml oplysninger om de(t) kandidatlistestof(fer), der findes i artiklen:
  • identifikation af stoffet på kandidatlisten

  • identifikation af kandidatliste-version

  • koncentrationsinterval for det stof, der er opført på kandidatlisten i artiklen, og

  • identifikation af artiklens materialekategori eller blandingskategorien, når stoffet på kandidatlisten er tilstede. Stoffet på kandidatlisten findes enten på det materiale, som produktet er fremstillet af eller i en blanding, der indkorporeres i artiklen under yderligere forarbejdning (f.eks. overfladebehandling).

 • Gennemgå den detaljerede liste over alle informationskrav og IUCLID-formatet til SCIP for at finde frem til den rette måde at tilpasse dine data på.

 

5. Lav din indberetning

ECHA har oprettet et harmoniseret IUCLID-format til fremsendelsen af de krævede oplysninger til SCIP-databasen.

Yderligere oplysninger findes på websiden om SCIP-værktøjer.

6. Indsend din anmeldelse