SCIP

SCIP

SCIP er en database med information om problematiske stoffer i artikler som sådan eller i komplekse genstande (produkter) (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products), som er oprettet i henhold til affaldsrammedirektivet.

Virksomheder, der leverer artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC'er), som er opført på kandidatlisten, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent på EU-markedet, har siden 5. januar 2021 skullet indberette oplysninger om disse artikler til ECHA. SCIP-databasen sikrer, at oplysninger om artikler, der indeholder kandidatlistestoffer, er tilgængelige i hele livscyklussen for produkter og materialer, også på affaldsstadiet. Oplysningerne i databasen stilles derefter til rådighed for affaldsvirksomheder og forbrugere.

scip search link