Forstå affaldsrammedirektivet

Rammedirektivet om affald fastsætter foranstaltninger for at håndtere de negative følger for miljø og sundhed af produktionen og håndteringen af affald, og for at forbedre en effektiv anvendelse af ressourcer, som er afgørende for overgangen til en cirkulær økonomi.

Som led i gennemførelsen af EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi, der blev vedtaget i 2015, trådte det reviderede affaldsrammedirektiv i kraft i juli 2018. Det gav ECHA til opgave at udvikle en database med oplysninger om artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer på kandidatlisten. Nye stoffer føjes regelmæssigt til kandidatlisten i henhold til REACH.

Databasen indeholder oplysninger til ECHA fra virksomheder, der fremstiller, importerer eller leverer artikler, der indeholder stoffer, der er opført på kandidatlisten. Disse artikler kan produceres i EU eller importeres fra lande uden for EU.

Oplysningerne i databasen vil hjælpe aktørerne på affaldsområdet med at sortere og genanvende artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer, og hjælpe forbrugerne med at træffe informerede valg og overveje, hvordan de bedst kan bruge og bortskaffe sådanne artikler. Generelt bør databasen bidrage til en gradvis substitution af problematiske stoffer i artikler og til udvikling af sikrere alternativer.

Databasen har tre hovedmål:

  1. at mindske produktionen af affald, der indeholder farlige stoffer, ved at støtte substitutionen af problematiske stoffer i artikler, der markedsføres i EU
  2. at stille oplysninger til rådighed for yderligere at forbedre affaldsbehandlingen
  3. at give myndighederne mulighed for at overvåge anvendelsen af problematiske stoffer i artikler og iværksætte passende foranstaltninger hele vejen igennem artiklernes livscyklus, også i affaldsstadiet.

SCIP-databasen supplerer de eksisterende forpligtelser til at videregive og anmelde kandidatlistestoffer i henhold til REACH.

Tidslinje

4. juli 2018
– Revideret affaldsrammedirektiv træder i kraft

I begyndelsen af 2020
– En prototype af databasen lanceres

5. januar 2021
– Pligten for leverandører af artikler til at indsende information til databasen bliver gældende