Registrace

Výrobci a dovozci látek v množství jedné tuny nebo větším za rok musejí shromáždit informace o vlastnostech těchto látek a předložit je agentuře ECHA prostřednictvím registrační dokumentace. Registrovat látku u agentury ECHA lze v zásadě dvojím způsobem, a to prostřednictvím 1) dotazu nebo 2) pozdní předběžné registrace. Je třeba určit, který z obou způsobů je pro vás vhodný. Můžete tak učinit pomocí níže uvedených informací a příslušných příruček, otázek a odpovědí a pokynů, jež naleznete na této stránce. Poté, co se rozhodnete pro jeden z uvedených způsobů, budete požádáni, abyste připravili registrační dokumentaci a předložili ji agentuře ECHA, a to buď společně s jinými společnostmi, nebo samostatně. Společné předložení registrační dokumentace je nutné v případě, že stejnou látku vyrábí nebo uvádí na trh více společností. Na této stránce naleznete další informace k registraci vaší látky, ať již prováděné samostatně, nebo společně s jinými společnostmi. Pokud vás zajímá, co se stane po předložení vaší registrační dokumentace, klikněte na odkaz Po registraci, pod nímž se dočtete, jak bude s informacemi uvedenými ve vaší dokumentaci po registraci nakládáno a jaká je vaše úloha při sdělování těchto informací v rámci celého dodavatelského řetězce.

Pokud vám již bylo přiděleno číslo oznámení podle směrnice 67/548/EHS (rovněž zvané číslo oznámení pro nové látky), mohly by vás zajímat níže uvedené informace o tom, jak můžete požádat o registrační číslo podle nařízení REACH, aniž byste museli předložit agentuře ECHA registrační dokumentaci.

 

 

ent>

 

Předběžná registrace vaší látky

Abyste mohli využít prodloužené lhůty pro registraci, můžete agentuře ECHA předložit žádost o pozdní předběžnou registraci. Žádost o pozdní předběžnou registraci zavedené látky můžete předložit do šesti měsíců po vyrobení této látky nebo jejím uvedení na trh v množství větším než jedna tuna za rok, nejpozději však dvanáct měsíců před uplynutím příslušné příští lhůty pro registraci (příští lhůta vyprší 31. května 2018). Pozdní předběžná registrace se NEVZTAHUJE na společnosti, které nezaregistrovaly svoje látky ve lhůtě pro předběžnou registraci zavedených látek v době mezi 1. červnem a 1. prosincem 2008.

Pozdní předběžná registrace se předkládá on-line prostřednictvím nástroje REACH-IT.  Při předložení pozdní předběžné registrace, pokud jste použili stejný název nebo chemický identifikátor (identifikátory) látky, např. číslo EINECS nebo číslo CAS, vás nástroj REACH-IT automaticky zařadí do stejného předběžného fóra pro výměnu informací o látce, což vám umožní identifikovat další společnosti s potenciálně stejnou látkou. Na základě zevrubného posouzení identity této látky pak rozhodnete, zda se skutečně jedná o stejnou látku, a případně přejdete k vytvoření fóra SIEF.


 

 

Příprava a předložení dotazu

Před registrací jste povinni připravit dotaz týkající se 1) veškerých nezavedených látek a 2) zavedených látek, které nebyly předběžně registrovány, a předložit jej agentuře ECHA. Proces dotazování proběhne před vyrobením látky nebo jejím uvedením na trh.

Musíte také informovat agenturu ECHA o tom, jaké další údaje potřebuje, abyste mohli provést aktualizaci své registrace z důvodu zvýšení množstevního rozmezí.

Agentura ECHA váš dotaz posoudí a pomůže vám kontaktovat předchozí nebo potenciální žadatele o registraci, s nimiž můžete sdílet údaje a společně předložit registraci.

Příprava dokumentace k dotazu pomocí nástroje IUCLID

 1. Vytvořte dokumentaci pomocí nejnovější verze nástroje IUCLID.
 2. Ke zjištění, zda nechybí některé údaje, a k předběžné kontrole určitých „obchodních pravidel" použijte zásuvný modul nástroje IUCLID pro potvrzení.
 3. Předložte svou dokumentaci k dotazu pomocí nástroje REACH-IT.

Další informace naleznete v Příručce: Jak připravit dokumentaci k dotazu.

 

Registrace vaší látky

Potenciální žadatelé o registraci látek (v množství jedné tuny nebo větším za rok) jsou povinni připravit registrační dokumentaci a předložit ji agentuře ECHA. Upozorňujeme, že svou registrační dokumentaci musíte aktualizovat vždy, když má vaše společnost k dispozici příslušné informace.

Dokumentaci lze připravit pomocí nejnovější verze nástroje IUCLID a předložit ji pomocí nástroje REACH-IT. Pokud jste členem společného předložení (nikoli hlavním žadatelem o registraci), můžete připravit svoji registraci on-line pomocí nástroje REACH-IT.

Příprava a předložení dokumentace

 1. Přečtěte si příručku: Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD.
 2. Pomocí nástroje IUCLID doplňte požadované informace tak, aby byl soubor údajů o látce úplný.
 3. Pro posouzení chemické bezpečnosti a případně vytvoření zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) můžete použít nástroj Chesar.
 4. Jakmile je soubor údajů o látce úplný, vytvořte konečnou registrační dokumentaci pomocí průvodce vytvářením dokumentace v nástroji IUCLID.
 5. Pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro potvrzení zjistěte, zda nechybí některé údaje, a proveďte předběžnou kontrolu určitých „provozních pravidel".
 6. Pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro zobrazení přehledu zveřejňovaných informací můžete zobrazit, které údaje z vaší dokumentace agentura ECHA zveřejní.
 7. Pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro výpočet poplatku zjistěte přibližnou výši poplatku za vaši registraci.
 8. Exportujte dokumentaci z nástroje IUCLID a předložte ji pomocí nástroje REACH-IT.

 

Příprava a realizace společného předložení

Na společném předložení se podílejí dva nebo více potenciálních žadatelů o registraci, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh stejnou látku. V rámci přípravy na společné předložení musejí potenciální žadatelé o registraci vytvořit fórum pro výměnu informací o látce (SIEF), aby mohli sdílet informace o vnitřních vlastnostech látky, o jejíž registraci hodlají agenturu ECHA společně požádat, a pokud možno se dohodnout na klasifikaci a označení dané látky.

Potenciální žadatelé o registraci se musí v dostatečném předstihu před lhůtou pro registraci rozhodnout, kdo bude hlavním žadatelem o registraci, který předloží jejich společnou registrační dokumentaci Členové společného předložení rovněž předloží své vlastní registrační dokumentace, ale až poté, co dokumentace hlavního žadatele o registraci v rámci procesu předložení údajů úspěšně projde ověřením obchodních pravidel v nástroji REACH-IT.

Jakmile agentura ECHA úplně zpracuje dokumentaci hlavního žadatele o registraci a potvrdí zaplacení příslušného registračního poplatku, přidělí hlavnímu žadateli o registraci registrační číslo. Vedlejším žadatelům o registraci přidělí agentura ECHA samostatné registrační číslo poté, co shledá jejich dokumentaci za úplnou.

 

 

Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku

O registrační číslo podle nařízení REACH lze požádat pro látky, jimž bylo přiděleno číslo oznámení podle směrnice 67/548/EHS (rovněž zvané číslo oznámení pro nové látky).

Pro získání tohoto registračního čísla se nejprve musíte zaregistrovat v nástroji REACH-IT pomocí příslušného účtu REACH-IT, tj. jako domácí výrobce, dovozce nebo výhradní zástupce (výhradní zástupce podle směrnice 67/548/EHS). Agentura ECHA pak přidělí všem oznámením registrační číslo a na vyžádání vlastníka oznámení je sdělí prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku

Modul nástroje REACH-IT po vás bude požadovat tyto údaje:

 • Číslo oznámení a číslo ELINCS oznámené látky
 • Název, město a země oznamovatele – přesně tak, jak jsou uvedeny v příslušném oznámení (oddíl 0.2.10 souboru ve formátu SNIF)
 • Popřípadě: Jednotlivé dopisy od výrobce mimo EU, kterého zastupujete, nebo smlouvy s ním, jež potvrzují, že jste byli jmenováni jeho výhradním zástupcem podle nařízení REACH pro oznámenou látku. Dopisy by měly být ve formátu PDF a napsané v jednom z jazyků EU.
 • Popřípadě: Dopis od předchozího výhradního zástupce podle směrnice 67/54/EHS nebo smlouvu s ním, dokládající, že již nebude působit jako výhradní zástupce a že souhlasí s převodem svých povinností na vás jako na nově jmenovaného výhradního zástupce podle nařízení REACH pro oznámenou látku. Dopisy by měly být ve formátu PDF a napsané v jednom z jazyků EU.

Upozornění: Pokud se vaše údaje uvedené v nástroji REACH-IT shodují s údaji uvedenými v oznámení, nástroj REACH-IT vám automaticky přidělí registrační číslo. Pokud se údaje neshodují, nástroj REACH-IT vám registrační číslo nepřidělí a oznamovatel bude muset kontaktovat příslušný orgán členského státu a situaci objasnit.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)