Oznámení látek v předmětech

Shrnutí

Dovozci a výrobci předmětů musí agentuře ECHA oznámit, zda látky uvedené na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV jsou za určitých podmínek přítomny v jejich předmětu (předmětech).

Lhůta: Společnosti tak musí učinit do šesti měsíců od zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV.

Oznámení musí obsahovat tyto informace:

  • identifikaci a kontaktní údaje společnosti,
  • identifikaci látky a její registrační číslo, je-li k dispozici,
  • množstevní rozmezí látky v oznámeném předmětu (oznámených předmětech),
  • stručný popis použití látky obsažené v předmětu (předmětech) a použití předmětu (předmětů).

Pokud dojde ke změnám dříve oznámených informací, doporučujeme, abyste své oznámení aktualizovali. Takovými změnami může být změna množstevního rozmezí, výroba/dovoz jiných předmětů atd.

Nedůvěrné údaje o látkách, které jsou uvedeny na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a jsou obsaženy v předmětech, jež jsou na trhu EU dostupné pro spotřebitelské použití, se zveřejňují na internetových stránkách agentury ECHA.

Podání oznámení

Oznámení o látce obsažené v předmětech se podávají prostřednictvím systému REACH-IT.

Nejdříve je však musíte vypracovat v aplikaci IUCLID 6. Za tímto účelem můžete použít buď samostatnou aplikaci IUCLID nainstalovanou na vašem místním počítači, nebo využít bezplatné cloudové služby agentury ECHA, které vždy nabízejí nejnovější verzi aplikace IUCLID. Chcete-li předložit aktualizaci, ale nemáte soubor údajů IUCLID, můžete si vyžádat stažení své dokumentace ze systému REACH-IT a převést ji do formátu IUCLID.

Podrobný popis, jak vypracovat příslušnou dokumentaci IUCLID, naleznete v příručce „Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech“.

Přihlaste se do systému REACH-IT, otevřete nabídku a zvolte „Substance in articles > Upload a IUCLID dossier“ (Látka obsažená v předmětech > Nahrát dokumentaci IUCLID).

Postupujte podle pokynů průvodce a oznámení podejte. Po jeho podání prostřednictvím systému REACH-IT v něm můžete sledovat jeho stav. Chcete-li své oznámení aktualizovat, musíte tak učinit ze stránky příslušného referenčního čísla v systému REACH-IT.
 

Odkaz na právní předpis:

čl. 7 odst. 2 (nařízení REACH)