Progress in evaluation in 2022

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

последващи действия във връзка с оценката 2022—1

Новата информация, получена в резултат на решение на ECHA, се проверява, за да се установи дали са изпълнени исканията и дали са изяснени опасностите или опасенията, както и за да се установят всички случаи, в които може да са необходими допълнителни регулаторни действия.

Последващи действия след оценката на досието

През 2022 г. 438 вещества достигнаха етапа на последваща оценка на досието. Процесът е приключил за 249 вещества.

За 152 вещества регистрантите са подали изискваната информация в определения срок. За 37 вещества е установено, че се нуждаят от хармонизирано класифициране и етикетиране. При едно вещество се е наложила последваща оценка, свързана с неговите устойчиви, биоакумулиращи и токсични свойства. Четири вещества са счетени за кандидати за оценка на вещества (SEv).

На националните правоприлагащи органи са препратени 151 последващи оценки, обхващащи 146 вещества, тъй като регистрантите не са предоставили поисканата информация навреме.

След действията по правоприлагане регистрантите са подали необходимата информация в 82 случая. Оценките, извършени след отнасянето на случая до националните правоприлагащи органи, не са добавени към таблицата по-долу като отделна оценка, тъй като се считат за част от първоначалната оценка.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation 2023

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

последващи действия във връзка с оценката 2022—3

Последващи действия след оценката на вещества

През 2022 г. са оценени 23 вещества. За 4 вещества оценяващият компетентен орган на държавата членка е поискал повече информация, тъй като предоставената информация не изяснява първоначалните опасения или е породила допълнителни опасения.

За останалите 19 вещества органите са счели наличната информация за достатъчна за изясняване на опасенията и са взели решение дали е необходимо допълнително регулаторно действие.

Заключения

Оценяващият компетентен орган на държавата членка може да предложи едно или повече от следните регулаторни действия за отстраняване на опасенията:

  • хармонизирана класификация и етикетиране на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, респираторни сенсибилизатори или пораждат други опасения, напр. опасни са за водната среда;
  • откриване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC);
  • ограничаване на веществото; или
  • действия извън обхвата на REACH, например гранични стойности на професионална експозиция за ЕС, национални мерки или доброволни действия от страна на сектора.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.