Att förstå ramdirektivet om avfall

Ramdirektivet om avfall fastställer åtgärder för att hantera de negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall, och för att förbättra den effektiva användningen av resurser som är centrala för övergången till en cirkulär ekonomi.

Det reviderade ramdirektivet om avfall trädde i kraft i juli 2018 och är ett led i genomförandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin som antogs 2015. Echa fick därmed uppgiften att utveckla en databas med information om varor som innehåller SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) upptagna i kandidatförteckningen. Nya ämnen läggs regelbundet till i kandidatförteckningen enligt Reach.

Databasen kommer att innehålla information som Echa fått av företag som producerar, importerar eller levererar varor som innehåller kandidatförteckningens ämnen. Dessa varor kan produceras i EU eller importeras från länder utanför EU.

Informationen i databasen ska vara till hjälp för aktörer på avfallsområdet när de ska sortera och återvinna varor som innehåller SVHC-ämnen. Den ska också vara ett stöd för konsumenter när de ska fatta välgrundade beslut och överväga hur de på bästa sätt använder och kasserar varorna. Databasen ska på det hela taget bidra till att SVHC-ämnen i varor successivt ersätts och att säkrare alternativ tas fram.

Det finns tre huvudsyften med databasen:

  1. Att minska genereringen av avfall som innehåller farliga ämnen genom att stödja ersättandet av ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor som släpps ut på EU:s marknad.
  2. Att göra informationen tillgänglig för att ytterligare förbättra avfallshanteringen.
  3. Att göra det möjligt för myndigheterna att övervaka användningen av ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor och att vidta lämpliga åtgärder under varornas hela livscykel, inbegripet deras avfallsstadium.

SCIP-databasen kompletterar de befintliga meddelande- och anmälningsskyldigheterna som gäller för kandidatförteckningens ämnen i varor enligt Reach.

Tidslinje

4 juli 2018
–  Det reviderade ramdirektivet för avfall träder i kraft

I början av 2020
–  En prototyp till databasen släpps

5 januari 2021
–  Skyldigheten för varuleverantörer att lämna information till databasen börjar gälla