Varuleverantörer

Företag som levererar varor innehållande ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen och släpper ut dem på EU-marknaden är skyldiga att lämna information om dessa varor till Echa.

 

1. Ta reda om du behöver lämna in en SCIP-anmälan.

Berörs jag av detta? 

Kravet att lämna in anmälan till SCIP omfattar alla varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (upptagna i kandidatförteckningen) i en halt av minst 0,1 viktprocent och släpps ut på EU-marknaden. 

Följande varuleverantörer ska lämna information till Echa:

 • Tillverkare och varumontörer i EU. 
 • EU-importörer. 
 • Varudistributörer och andra aktörer i leveranskedjan i EU som släpper ut varor på marknaden. 

Återförsäljare och andra aktörer i distributionskedjan som levererar varor direkt och enbart till konsumenter omfattas inte av skyldigheten att lämna information till SCIP-databasen.

Från vilket datum är jag skyldig att lämna information till Echa?

Från och med den 5 januari 2021 är du skyldig att lämna information till Echa om varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (upptagna i kandidatförteckningen) i en halt av minst 0,1 viktprocent och som släpps ut på EU-marknaden.

 

2. Känna till och förstå informationskraven

Vilka uppgifter ska jag lämna till Echa?

Som varuleverantör ska du lämna följande uppgifter till Echa:

 • Information som gör det möjligt att identifiera varan.
 • Namn, koncentrationsintervall och var det eller de ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen finns i den varan.
 • Annan information som möjliggör en säker användning av varan, särskilt information för att säkerställa att varan hanteras korrekt när den har blivit avfall. 

Du hittar en detaljerad lista över alla informationskrav i dokumentet Detaljerade informationskrav.

Vilka uppgifter som lämnas till SCIP-databasen kommer Echa att offentliggöra?

De uppgifter som lämnas in till SCIP-databasen kommer att vara allmänt tillgängliga för avfallsföretagen. Syftet är att täppa till den nuvarande luckan i informationsflödet.

Echa kommer att offentliggöra informationen i befintlig form på sin webbplats. Det innebär att du som innehavare fortfarande har ansvar för uppgifternas kvalitet. Echa kommer att se till att konfidentiell affärsinformation skyddas när detta är motiverat. Uppgifter som det är obligatoriskt att lämna och som gör det möjligt att fastställa förbindelser mellan aktörer i samma distributionskedja kommer till exempel inte att göras tillgängliga för allmänheten.

 

3. Lär känna din produktportfölj

Lär känna din produktportfölj

Efter det att du identifierat en skyldighet och känner till standardinformationskraven är det dags att undersöka din produktportfölj, som kan bestå av varor som sådana eller i komplexa föremål (produkter).

Ta reda på vilka varor som sådana eller i komplexa föremål som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (upptagna i kandidatförteckningen) i en halt av minst 0,1 viktprocent.  

Beroende på din roll i leveranskedjan måste du alltid överväga input (varor som sådana eller komplexa föremål) och output (varor som sådana eller komplexa föremål som du släpper ut på marknaden) i din process.

Definition av en vara i Reach-förordningen

 • Enligt artikel 3.3 i Reach-förordningen definieras en vara som ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”.
 • Ett ”komplext föremål” är ett föremål som består av mer än en vara.
 • Varor som monteras eller sätts ihop till komplexa föremål är fortfarande varor så länge de har en särskild form, yta eller design eller så länge de inte blir till avfall.

 

4. Anpassa dina data
 • Bestäm dig för hur varan eller det komplexa föremålet (produkten) ska identifieras i anmälan:
  • Efter varunamn eller andra namn (t.ex. märke, modell, typ).
  • Primär beteckning, andra varubeteckningar (t.ex. EAN (europeiskt artikelnummer), GTIN (Global Trade Item Number), GPC (Universal Product Code), katalognummer, Echas artikel-id, delnummer).
  • Varukategori: Här identifierar du varan eller produkten enligt en harmoniserad förteckning baserat på funktion/användning (Taric – Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa, KN – Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87).
  • Har varan tillverkats eller monterats i EU?
 • Egenskaper: Beskriv egenskaper hos varan eller produkten som gör att den kan särskiljas från liknande varor eller produkter, t.ex. höjd, längd, bredd, diameter, densitet, vikt, volym, färg.
 • Ange de anvisningar för säker användning som krävs för varan som sådan eller som ingående i det komplexa föremålet (produkten). Du kan även ta med demonteringsanvisningar.
 • Delar i det komplexa föremålet: Om din anmälan rör ett komplext föremål (en produkt) ska du även ta med information om de delar i produkten som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (upptagna i kandidatförteckningen) i en halt av minst 0,1 viktprocent och ange antalet förekomster av den varan i produkten.
 • Samla in information om det eller de ämnen i kandidatförteckningen som förekommer i varan:
  • Identifiera det ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen.

  • Identifiera aktuell version av kandidatförteckningen.

  • Ange koncentrationsintervall för det ämne i kandidatförteckningen som förekommer i varan.

  • Identifiera den materialkategori eller blandningskategori avseende den vara där ämnet i kandidatförteckningen förekommer: Ange om ämnet i kandidatförteckningen förekommer i det material som varan är tillverkad av eller i en blandning som tillsätts varan i samband med vidare förädling (t.ex. beläggning).

 • Du hittar uppgifter om hur uppgifterna ska anges i den detaljerade förteckningen över alla informationskrav och i SCIP:s IUCLID-format.

 

5. Förbered din anmälan

Echa har infört ett harmoniserat IUCLID-format för den information som ska lämnas in till SCIP-databasen.

Du hittar mer information på vår webbsida för SCIP-verktyg.

6. Lämna in din anmälan

Categories Display