Razumevanje direktive o kemičnih dejavnikih ter direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so določene v dveh pravnih okvirih (direktivah CAD in CMRD), ki sta sestavni del mehanizma EU za varovanje zdravja delavcev. Poleg tega obstaja posebna direktiva o azbestu, ki vključuje mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za to snov. Okviri določajo minimalne standarde za varovanje zdravja delavcev.

Tako kot velja za vsako evropsko direktivo, morajo države članice v roku, določenem v zadevnih direktivah, zahteve teh direktiv in mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost prenesti v nacionalni zakonodajni okvir. 

Direktiva o kemičnih dejavnikih (CAD)

Direktiva o kemičnih dejavnikih (Direktiva 98/24/ES) določa minimalne zahteve za varstvo delavcev pred tveganji za njihovo varnost in zdravje, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz učinkov kemičnih dejavnikov na delovnem mestu ali njihove uporabe pri delu. Določa okvirne in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ter biološke mejne vrednosti.

Kemična snov je opredeljena kot kateri koli kemični element ali spojina, kot taka ali v zmesi, ki se pojavi v naravnem stanju ali se proizvede, uporablja ali sprošča (tudi kot odpadek) pri kateri koli dejavnosti. To velja ne glede na to, ali se snov proizvaja namerno in ali bo dana na trg. Direktiva o kemičnih dejavnikih zato zajema tudi oceno emisij in odpadkov iz proizvodnih procesov.

Direktiva o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh (CMRD)

Direktiva o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh (Direktiva 2004/37/ES (CMD) oziroma od 9. marca 2022 CMRD) določa minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, ki nastajajo ali bi se lahko pojavila zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Določa preventivne in zaščitne ukrepe ter mejne vrednosti za izpostavljenost.

Direktiva CMRD se uporablja za snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov kategorije 1A ali 1B, mutagena za zarodne celice kategorije 1A ali 1B ali strupena za razmnoževanje kategorije 1A ali 1B iz Priloge I k uredbi CLP. Poleg tega se uporablja za rakotvorne snovi, zmesi ali postopke iz Priloge I k direktivi CMRD ter za snovi ali zmesi, ki se sproščajo med postopkom iz navedene priloge.

S šesto spremembo Direktive (EU) 2004/37/ES o rakotvornih ali mutagenih snoveh so bile v področje uporabe direktive dodane reprotoksične snovi.