Progress in evaluation in 2021

Napredek pri evalvaciji v letu 2020 dvojnik 1

Agencija ECHA poroča o napredku, ki ga je leta 2021 dosegla pri evalvaciji dokumentacije in snovi v skladu s členom 54 uredbe REACH. 

Napredek pri evalvaciji v letu 2020 – zavihki dvojnik 2

Napredek pri evalvaciji snovi v letu 2021 – 1

Leta 2021 je bil napredek dosežen pri 70 snoveh. Evalvacija je bila dokončana za 31 snovi, kar pomeni, da so bila na našem spletišču objavljena zaključna poročila držav članic, ki so opravljale evalvacijo. Organi so za 23 od teh snovi priporočili nadaljnje ukrepe za obvladovanje tveganja, za 8 snovi pa so bili potrebni ukrepi že uvedeni (ali pa sploh niso bili potrebni).

Države članice, ki opravljajo evalvacijo, so ocenile 14 novih snovi; tako je bilo sprejetih 8 osnutkov sklepov in 6 sklepnih ugotovitev. Na podlagi nadaljnje evalvacije sta bila poslana dva dodatna osnutka sklepov.
 

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4