Predlogi novih obstojnih organskih onesnaževal

Da se nova snov vključi na seznam snovi v skladu z uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih, mora biti uvrščena v Stockholmsko konvencijo ali protokol o obstojnih organskih onesnaževalih.

Kdo lahko predlaga nova obstojna organska onesnaževala?

Vsaka pogodbenica Stockholmske konvencije, vključno z EU, lahko predloži predlog za dodajanje novega obstojnega organskega onesnaževala v priloge h Konvenciji. Države članice EU to lahko storijo tako, da predlog pošljejo Evropski komisiji. Njihovi predlogi morajo omogočiti oceno lastnosti snovi po merilih za pregled, navedenih v Prilogi D h Konvenciji.

Ocena novih predlogov

Poslane predloge ocenjuje Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal (POPRC), tj. strokovni organ v skladu s Stockholmsko konvencijo. Če ugotovi, da so merila za pregled izpolnjena, sproži zbiranje informacij o nadaljnjih nevarnostih, tveganjih, uporabah in izpostavljenostih na svetovni ravni. Odbor POPRC te informacije uporabi za pripravo opisa tveganja, kot je opredeljen v Prilogi E h Konvenciji.

Na podlagi opisa tveganja se odloči, ali je za snov potrebno ukrepanje na svetovni ravni. Če se odloči za nadaljnjo obravnavo predloga, sproži zahtevo po informacijah, povezanih z morebitnimi rešitvami za obvladovanje tveganja, nadomestki, socialno-ekonomskimi vidiki in obstoječimi ukrepi za obvladovanje tveganja na svetovni ravni. Odbor POPRC te informacije uporabi za pripravo ocene obvladovanja tveganj, kot je opredeljeno v Prilogi F h Konvenciji.

Nazadnje informacije in pripravi priporočilo za konferenco pogodbenic o uvrstitvi snovi v skladu s Konvencijo.

Spremembe prilog

Vsaka predlagana sprememba Konvencije se sprejme s soglasjem vseh pogodbenic. Če soglasje ni doseženo, se lahko v skrajnem primeru spremembe sprejmejo s tričetrtinsko večino.

Spremembe protokola za vključitev novih snovi v priloge se sprejmejo s soglasjem pogodbenic.

Agencija ECHA podpira Komisijo in države članice pri opredelitvi novih obstojnih organskih onesnaževal in med postopkom opredelitve izvaja javna posvetovanja.

Obstojna organska onesnaževala_za spletno mesto_novoKORAK 1Priprava osnutka in predložitev predlogaKORAK 2OcenapredlogaKORAK 3Pripravaopisa tveganjaKORAK 4Sprejetje opisa tveganjaKORAK 5Priprava oceneobvladovanja tveganjKORAK 7Priporočiloza uvrstitev snoviv KonvencijoKORAK 9Sprememba prilog I, II, III in/ali IV k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih v KonvencijiKORAK 8Odločitev o uvrstitvi snovi na seznam v prilogah A, B in/ali C h KonvencijiKORAK 6Sprejetje oceneobvladovanja tveganjPogodbenica Stockholmske konvencije (vključno z EU)Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal (POPRC)Delovna skupina odbora POPRC za snovKonferenca pogodbenicEvropska komisija1 leto*1 leto*~1,5 leta***8 mesecev/1 leto in 8 mesecev*** Opis tveganja in ocena obvladovanja tveganj se pripravita v obdobju med zasedanji odbora POPRC, ki potekajo enkrat letno (septembra/oktobra). Odbor POPRC lahko sprejme odločitev o osnutku opisa tveganja in osnutku ocene obvladovanja tveganj na prvem zasedanju, v nekaterih primerih pa se lahko odloči, da sprejetje odločitve odloži na naslednje leto, kar podaljša postopek sprejemanja.** Zasedanje konference pogodbenic poteka enkrat na dve leti aprila ali maja.*** Spremembe prilog h Konvenciji začnejo veljati eno leto od datuma, ko depozitar obvesti o njihovem sprejetju. Obvestila depozitarja se običajno izdajo približno šest mesecev po tem, ko konferenca pogodbenic sprejme spremembe.

Categories Display