Načrtovanje in poročanje

Države članice in Evropska unija pripravljajo načrte za izvajanje svojih obveznosti v skladu s Konvencijo. Te načrte je treba redno pregledovati in posodabljati.

Države članice morajo tudi pripraviti poročilo o spremljanju izvajanja svojih obveznosti in ga predložiti agenciji ECHA. Poročilo je treba predložiti vsaj vsaka tri leta, čeprav ga je treba vsako leto posodobiti, če so na voljo nove informacije.

Na podlagi teh informacij agencija ECHA pripravi in objavi pregledno poročilo, ki velja za Unijo.

Kaj je vključeno v poročila o spremljanju?

  • Informacije o uporabi uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih, vključno z izvršilnimi ukrepi, kršitvami in kaznimi.
  • Informacije iz obvestil o izjemah pri nadzornih ukrepih, zalogah in odstopanjih od ukrepov za ravnanje z odpadki.
  • Informacije, zbrane o popisih izpustov snovi, uvrščenih v Prilogo III k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih.
  • Informacije o nacionalnih načrtih za izvajanje. Podatki o spremljanju okolja glede snovi, uvrščenih v Del A Priloge III k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih.
  • Letni podatki o dejanski ali ocenjeni proizvodnji in dajanju na trg snovi, uvrščenih v Prilogo I ali II k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih.

Categories Display