Razumevanje obstojnih organskih onesnaževal

Obstojna organska onesnaževala so organske snovi, ki ostanejo v okolju, se kopičijo v živih organizmih in predstavljajo nevarnost za naše zdravje in okolje. Lahko se prenašajo po zraku, vodi ali s selitvenimi vrstami čez mednarodne meje ter dosežejo območja, kjer se nikoli niso proizvajale ali uporabljale. Potrebno je mednarodno obvladovanje tveganja, saj nobena država sama ne more obvladati nevarnosti, ki jih predstavljajo te snovi.

Kako delujejo obstojna organska onesnaževala?

Obstojna organska onesnaževala po vsem svetu urejata Stockholmska konvencija in Aarhuški protokol. Ta zakonodajna akta se v Evropski uniji izvajata z uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih.

Namen uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih je varovati zdravje ljudi in okolje s konkretnimi nadzornimi ukrepi, ki:

  • prepovedujejo ali strogo omejujejo proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo obstojnih organskih onesnaževal;
  • čim bolj zmanjšujejo izpuste obstojnih organskih onesnaževal, ki nastajajo kot stranski proizvodi industrije, v okolje;
  • zagotavljajo varno ravnanje z zalogami obstojnih organskih onesnaževal, za katera veljajo omejitve, in
  • zagotavljajo okolju prijazno odstranjevanje odpadkov, ki so sestavljeni iz obstojnih organskih onesnaževal ali so z njimi kontaminirani.

Kemične snovi, opredeljene kot obstojna organska onesnaževala, vključujejo:

  • pesticide (kot je DDT);
  • industrijske kemikalije (kot so poliklorirani bifenili, ki so se široko uporabljali v električni opremi) ali
  • nenamerne stranske proizvode, ki nastajajo v industrijskih procesih, pri razgradnji ali sežigu (kot so dioksini in furani).

Agencija ECHA v skladu z uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih pomaga pri opredelitvi in predlaganju novih obstojnih organskih onesnaževal iz EU za vključitev v Stockholmsko konvencijo. Prejema in obdeluje informacije iz držav članic, ki izvajajo uredbo, ter jih zbere v pregledu, ki velja za Unijo. Prav tako nudi podporo pri opredeljevanju potrebnih prihodnjih ukrepov EU za izvedbeni načrt Unije o obstojnih organskih onesnaževalih.

Forum o izvrševanju agencije ECHA usklajuje mrežo organov držav članic, ki so prav tako odgovorni za izvrševanje uredbe.