Progress in evaluation in 2021

Agencija ECHA poroča o napredku, ki ga je leta 2021 dosegla pri evalvaciji dokumentacije in snovi v skladu s členom 54 uredbe REACH. 

Nadaljnji ukrepi po evalvaciji v letu 2021 – 1

Nove informacije, prejete na podlagi sklepa agencije ECHA, morajo biti pregledane, da se preveri, ali so zahteve izpolnjene in ali je nevarnost odpravljena oziroma pomislek pojasnjen, ter da se opredelijo primeri, v katerih so morda potrebni nadaljnji regulativni ukrepi.

Nadaljnja evalvacija dokumentacije

Leta 2021 je 307 snovi doseglo postopkovno fazo nadaljnjih ukrepov po evalvaciji dokumentacije. Postopek je bil zaključen pri 210 snoveh.

Pri 148 snoveh so registracijski zavezanci predložili zahtevane informacije v danem roku. Za 44 snovi je bilo ugotovljeno, da potrebujejo usklajeno razvrstitev in označitev. Za eno je bila potrebna dodatna ocena v zvezi z njenimi lastnostmi obstojnosti, bioakumulativnosti in strupenosti.

136 nadaljnjih ocen, ki so zajemale 132 snovi, je bilo napotenih na nacionalne izvršne organe, saj registracijski zavezanci niso pravočasno predložili zahtevanih informacij.

Po izvršnih ukrepih so registracijski zavezanci predložili potrebne informacije v 56 primerih. Ocene, opravljene po napotitvi zadeve nacionalnim izvršnim organom, niso vključene v spodnjo preglednico kot ločena ocena, saj se štejejo za del prvotne evalvacije.

Število in rezultati glede snovi, ki so predmet nadaljnjih ukrepov po evalvaciji dokumentacije

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Nadaljnji ukrepi po evalvaciji v letu 2021 – 3

Nadaljnji ukrepi po evalvaciji snovi

Leta 2021 je bilo evalviranih 6 snovi. V zvezi z eno snovjo je pristojni evalvacijski organ države članice zahteval več informacij, saj predložene informacije niso razjasnile pomislekov oziroma so se zaradi njih pojavili dodatni pomisleki.

V zvezi s preostalimi 5 snovmi so organi menili, da razpoložljive informacije zadostujejo za pojasnitev zadevnih pomislekov, in so lahko ugotovili, ali so potrebni nadaljnji regulativni ukrepi.

Sklepne ugotovitve

Pristojni evalvacijski organ države članice lahko predlaga enega ali več regulativnih ukrepov za obravnavo pomislekov:

  • usklajena razvrstitev in označitev za snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, povzročiteljice preobčutljivosti dihal ali ki vzbujajo druge pomisleke, npr. so nevarne za vodno okolje;
  • opredelitev snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC);
  • omejitev snovi ali
  • ukrepi, ki ne spadajo na področje uporabe uredbe REACH, kot so določitev mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu v vsej EU, nacionalni ukrepi ali prostovoljni ukrepi v industriji.

Povzetek zaključenih evalvacij snovi, pri katerih so bili predlagani nadaljnji regulativni ukrepi

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.