Subjekty v oblasti nakladania s odpadom

Zem zahalená do zelených šípok symbolizujúcich recykláciuSCIP je databáza s informáciami o látkach vzbudzujúcich obavy, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch ako takých alebo v komplexných predmetoch [Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)] zriadená na základe rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES). Dodávatelia výrobkov musia poskytovať tieto informácie agentúre ECHA  od 5. januára 2021. Cieľom databázy SCIP je zaistiť, aby boli informácie o  látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zozname kandidátskych látok k dispozícii v priebehu celého životného cyklu výrobkov a materiálov vrátane fázy odpadu.

Taktiež:

  • podporuje nahrádzanie týchto nebezpečných látok bezpečnejšími alternatívami pri výrobe výrobkov
  • a prispieva k lepšiemu obehovému hospodárstvu tým, že pomáha subjektom v oblasti nakladania s odpadom zaistiť, aby neboli takéto látky prítomné v recyklovaných materiáloch. 

Databáza SCIP neukladá subjektom v oblasti nakladania s odpadom žiadne povinnosti. Sprístupňuje im dodatočné údaje  s cieľom podporiť odvetvie odpadov pri zlepšovaní súčasných postupov v oblasti hospodárenia s odpadom a napomáha pri využívaní odpadu ako zdroja.

Napríklad:

  • mohla by podporiť oddeľovanie odpadu obsahujúceho látky na zozname kandidátskych látok pri operáciách zberu, demontáže a triedenia odpadu,
  • môže pomôcť identifikovať materiálové toky, ktoré by mohli byť ovplyvnené týmito látkami vo výrobkoch, keď sa stanú odpadom,
  • a mohla by prispieť k inováciám a vzniku nových technológií v oblasti spracovania odpadu.

Prípady použitia

 

Prekrížené šípkyTriedenie odpadu: identifikácia výrobkov, ktoré potenciálne obsahujú SVHC v zmiešanom recykláte z plastov (Wood, 2019)

Bublajúca laboratórna skúmavkaPrevádzkovatelia recyklačných zariadení: zlepšená identifikácia SVHC v rámci hodnotového reťazca (recyklovaných) plastov (Wood, 2019)

Symbol recykláciePrevádzkovatelia recyklačných zariadení pre elektrické a elektronické zariadenia: zlepšená granularita/demontáž pri recyklácii spotrebnej elektroniky (Wood, 2019)

Categories Display