Porozumenie rámcovej smernici o odpade

V rámcovej smernici o odpade sa stanovujú opatrenia na riešenie nepriaznivého vplyvu produkcie odpadu a nakladania s ním na životné prostredie a zdravie ľudí a opatrenia na zlepšenie efektívneho využívania zdrojov, ktoré majú kľúčový význam pre prechod na obehové hospodárstvo.

Ako súčasť vykonávania akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo prijatého v roku 2015 nadobudla v júli 2018 účinnosť prepracovaná rámcová smernica o odpade. Agentúre ECHA sa ňou uložila úloha vytvoriť databázu s informáciami o výrobkoch obsahujúcich látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) zapísané v zozname kandidátskych látok. Do zoznamu kandidátskych látok sa podľa nariadenia REACH pravidelne pridávajú nové látky.

Databáza bude obsahovať informácie, ktoré agentúre ECHA poskytnú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, dovozom alebo dodávaním výrobkov obsahujúcich látky zapísané v zozname kandidátskych látok. Môže ísť o výrobky vyrobené v EÚ alebo dovezené z krajín mimo EÚ.

Tieto informácie v databáze pomôžu subjektom nakladajúcim s odpadom pri triedení a recyklovaní výrobkov, ktoré obsahujú SVHC, a poskytnú podporu spotrebiteľom pri vykonávaní informovaných rozhodnutí a pri zvažovaní spôsobu, ako takéto výrobky najlepšie používať a ako ich likvidovať. Databáza by z celkového hľadiska mala prispieť k postupnému nahradeniu látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch a k vývoju bezpečnejších alternatív.

Databáza napĺňa tri hlavné ciele:

  1. Znížiť produkciu odpadu obsahujúceho nebezpečné látky tým, že sa bude podporovať nahrádzanie látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch uvádzaných na trh EÚ.
  2. Sprístupňovať informácie s cieľom ďalej skvalitňovať operácie spracovania odpadu.
  3. Umožniť orgánom monitorovať používanie látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch a prijímať primerané opatrenia počas celého životného cyklu výrobkov vrátane fázy, keď sa s nimi nakladá ako s odpadom.

Databáza SCIP je doplnením už existujúcich povinností poskytovania informácií a oznamovania prítomnosti látok zapísaných v zozname kandidátskych látok vo výrobkoch podľa nariadenia REACH.

Harmonogram

4. júl 2018 –
 nadobudnutie účinnosti prepracovanej rámcovej smernice o odpade

začiatok roka 2020 –
 vydanie prototypu databázy

5. január 2021
 – pre dodávateľov výrobkov začne platiť povinnosť poskytovať informácie do databázy