Progress in evaluation in 2021

Pokrok v oblasti hodnotenia v roku 2020 Duplikát 1

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

Pokrok v hodnotení za rok 2020 – karty Duplikát 2

Pokrok v hodnotení látok za rok 2021 – 1

Počas roku 2021 sa dosiahol pokrok v súvislosti s 70 látkami. Hodnotenie bolo ukončené pre 31 látok, t. j. záverečné správy z hodnotiacich členských štátov boli zverejnené na našej webovej stránke. Orgány pre 23 z týchto látok odporučili ďalšie opatrenia manažmentu rizík, zatiaľ čo v prípade 8 látok už boli zavedené potrebné opatrenia (alebo ich nepotrebovali).

Hodnotiace členské štáty hodnotili 14 nových látok, hodnotenia viedli k 8 návrhom rozhodnutí a k 6 záverom. Ďalšie dva návrhy rozhodnutí boli zaslané na základe následného hodnotenia.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4