Predloženie žiadosti a postup hodnotenia

Spoločnosti na predloženie žiadosti o hodnotenie technickej ekvivalencie používajú elektronické nástroje. Žiadosti predkladajú agentúre ECHA prostredníctvom registra R4BP 3 ako súbor IUCLID.

V grafe je zobrazený prehľad postupu podania žiadosti o technickú ekvivalenciu. 

 

Kroky

Postup podania prihlášky má niekoľko krokov. Každý krok sa musí dokončiť predtým, ako sa žiadosť presunie k nasledujúcemu kroku. Je dôležité, aby žiadateľ splnil všetky príslušné lehoty, inak bude žiadosť v priebehu procesu zamietnutá.

Obrázok

Agentúre ECHA skontroluje, či žiadosti a údaje boli podané v správnom formáte a prostredníctvom R4BP 3 pošle faktúru na zaplatenie poplatku.

 
Obrázok

Žiadateľ uhradí agentúre ECHA súvisiace poplatky v lehote 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 
Obrázok

Agentúra ECHA príjme žiadosť a začne hodnotiť technickú ekvivalenciu.

 
Obrázok

Ak sú na vykonanie hodnotenie potrebné ďalšie informácie, agentúra ECHA si chýbajúce informácie vyžiada od žiadateľa. Agentúra ECHA zároveň žiadateľovi určí lehotu na poskytnutie týchto informácií.

 
Obrázok

Žiadateľ má možnosť vyjadriť svoje pripomienky k výsledku hodnotenia.

 
Obrázok

Záverečné rozhodnutie prijme agentúra ECHA do 90 dní od zaplatenia poplatku za žiadosť. Ak boli od žiadateľa požadované doplňujúce informácie, 90-dňová lehota bude v čase od dátumu zaslania žiadosti o ďalšie informácie po jej prijatie žiadateľom pozastavená. Pozastavenie môže presiahnuť 180 dní iba za mimoriadnych okolností.

 

Účastníci

Hlavnými účastníkmi v procese predkladania dokumentácie sú:

Žiadatelia

Povinnosťou žiadateľov je poskytnúť dokumentáciu so všetkými relevantnými informáciami súvisiacimi s hodnotením technickej ekvivalencie a poskytnúť doplňujúce informácie, ak o ne agentúra ECHA požiada. Žiadatelia sú zodpovední za kvalitu a formát údajov dokumentácie.

ECHA

Agentúra ECHA je zodpovedná za kontrolu správneho formátu informácií v dokumentácii. Agentúra ECHA vykoná hodnotenie dokumentácie technickej ekvivalencie a zabezpečí, aby proces predloženia žiadosti prebehol v stanovenom čase.
 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)