Návrhy týkajúce sa nových POP

Aby mohla byť nová látka zahrnutá do rozsahu pôsobnosti nariadenia o POP, musí byť uvedená v zozname v rámci Štokholmského dohovoru alebo Protokolu o POP.

Kto môže navrhnúť nové POP?

Všetky zmluvné strany Štokholmského dohovoru vrátane EÚ môžu predložiť návrh na zaradenie novej perzistentnej organickej látky do príloh k dohovoru. Členské štáty EÚ to môžu spraviť predložením návrhov Európskej komisii. Tieto návrhy musia umožňovať posúdenie vlastností látok podľa výberových kritérií uvedených v prílohe D k dohovoru.

Posudzovanie nových návrhov

Predložené návrhy hodnotí výbor pre posudzovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPRC), expertný orgán zriadený podľa Štokholmského dohovoru. Ak dospeje k záveru, že sú splnené výberové kritériá, začne postup globálneho zberu informácií o ďalších nebezpečnostiach, rizikách, použitiach a expozíciách. Výbor POPRC tieto informácie použije na zostavenie rizikového profilu, ktorý je vymedzený v prílohe E k dohovoru.

Na základe rizikového profilu výbor POPRC rozhodne, či sa v súvislosti s látkou vyžaduje globálne opatrenie. Ak sa výbor POPRC rozhodne postúpiť návrh, vyhlási globálnu výzvu na predkladanie informácií týkajúcich sa potenciálnych riešení riadenia rizík, alternatív, sociálno-ekonomických otázok a existujúcich opatrení na zníženie rizík. Tieto informácie použije výbor POPRC na vypracovanie hodnotenia riadenia rizík, ako je vymedzené v prílohe F k dohovoru.

V poslednom kroku výbor POPRC informácie posúdi a vydá odporúčanie konferencii zmluvných strán o zaradení látky do príloh k dohovoru.

Zmeny príloh

Všetky navrhnuté zmeny dohovoru musia byť schválené so súhlasom všetkých zmluvných strán. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, poslednou možnosťou je prijať zmeny na základe trojštvrtinovej väčšiny.

Zmeny protokolu v súvislosti so zaradením nových látok do príloh musia byť prijaté so súhlasom všetkých zmluvných strán.

ECHA pomáha Komisii a členským štátom identifikovať nové POP a uskutočňuje konzultácie počas postupu identifikácie.

POP_na_web_noveKROK 1Príprava a predloženie návrhuKROK 2Posúdenie návrhuKROK 3Vypracovanie rizikového profiluKROK 4Schválenie rizikového profiluKROK 5Vypracovaniehodnotenia riadenia rizíkKROK 7Odporúčanie zaradiť látkudo prílohy k dohovoruKROK 9Zmena prílohy I, II, III a/alebo IV k nariadeniu o POP podľa dohovoru KROK 8Rozhodnutie o zaradení látky do prílohy A, B a/alebo C k dohovoruKROK 6Schválenie hodnotenia riadenia rizíkZmluvná strana Štokholmského dohovoru (vrátane EÚ)Výbor pre posudzovanie POP (POPRC)Pracovná skupina POPRC pre danú látkuKonferencia zmluvných strán (COP)Európska komisia1 rok*1 rok*~1,5 roka***8 mesiacov/1 rok a 8 mesiacov*** Rizikový profil a hodnotenie riadenia rizík sa pripravujú počas obdobia medzi zasadnutiami POPRC, ktoré sa konajú raz ročne (september/október). Výbor POPRC môže prijať rozhodnutie o návrhu profilu rizika a návrhu hodnotenia riadenia rizík na prvej schôdzi, ale v niektorých prípadoch sa výbormôže rozhodnúť odložiť prijatie rozhodnutia na schôdzu v nasledujúcom roku, čím sa proces prijímania rozhodnutia predĺži.** Schôdze konferencie zmluvných strán (COP) sa uskutočňujú každé dva roky v apríli/máji.*** Zmeny príloh k dohovoru vstupujú do platnosti jeden rok po dátume oznámenia depozitára o ich prijatí. Oznámenia depozitára sa zvyčajne vydávajú približne 6 mesiacov po tom, ako konferencia strán dohovoru zmeny prijme.

Categories Display