Čo sú POP

Perzistentné organické látky (POP) sú organické látky, ktoré zostávajú v životnom prostredí, akumulujú sa v živých organizmoch a predstavujú riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Prenášajú sa vzduchom, vodou alebo sťahovavými druhmi cez medzinárodné hranice a dostávajú sa tak do regiónov, kde sa nikdy nevyrábali ani nepoužívali. Keďže žiadny región nedokáže sám riadiť riziká, ktoré tieto látky predstavujú, potrebné je medzinárodné riadenie rizík.

Ako prebieha riadenie POP?

POP sú na celom svete regulované prostredníctvom Štokholmského dohovoru a Aarhuského protokolu. Tieto právne predpisy sa v Európskej únii vykonávajú prostredníctvom nariadenia o POP.

Cieľom nariadenia o POP je ochraňovať zdravie ľudí a životné prostredie prostredníctvom osobitných ochranných opatrení, ktorými sa:

  • zakazuje alebo výrazne obmedzuje výroba, uvádzanie na trh a používanie POP,
  • minimalizuje uvoľňovanie POP, ktoré vznikajú ako priemyselné vedľajšie produkty, do životného prostredia,
  • zaisťuje, že zásoby obmedzených POP sa bezpečne skladujú a
  • zabezpečuje environmentálne vhodné zneškodňovanie odpadu, ktorý pozostáva z POP alebo je nimi kontaminovaný.

Medzi chemické látky, ktoré sú identifikované ako POP, patria:

  • pesticídy (napr. DDT),
  • priemyselné chemikálie (polychlórované bifenyly, ktorých používanie bolo rozšírené v elektrických zariadeniach),
  • neúmyselné vedľajšie produkty, ktoré vznikajú počas priemyselných procesov, degradáciou alebo spaľovaním (ako sú dioxíny a furány).

V súlade s nariadením o POP agentúra pomáha identifikovať a navrhovať nové POP z EÚ na zaradenie do rozsahu pôsobnosti Štokholmského dohovoru. Agentúra spracúva informácie poskytované členskými štátmi, ktoré vykonávajú nariadenie, a zostavuje z nich prehľad Únie. Agentúra ďalej pomáha pri identifikovaní potrebných akcií EÚ v budúcnosti v rámci realizačného plánu Únie pre POP.

Fórum ECHA na presadzovanie právnych predpisov koordinuje sieť orgánov členských štátov, ktoré sú takisto zodpovedné za presadzovanie nariadenia.

Categories Display