Plánovanie a vykazovanie

Členské štáty a Európska únia vypracúvajú plány na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru. Vyžaduje sa pravidelné preskúmanie a aktualizácia týchto plánov.

Takisto sa vyžaduje, aby členské štáty formou správy vykazovali agentúre ECHA monitorovanie plnenia svojich záväzkov. Správu je potrebné predkladať aspoň každé tri roky, ale v prípade, že sú k dispozícii nové informácie, aktualizuje sa každoročne.

Na základe týchto informácií ECHA zostavuje a uverejňuje prehľad Únie.

Čo obsahujú správy o monitorovaní?

  • Informácie o uplatňovaní nariadenia o POP, ako aj o činnostiach v oblasti presadzovania, porušovania právnych predpisov a o pokutách.
  • Informácie z oznámení o výnimkách z kontrolných opatrení, zásobách a výnimkách týkajúcich sa opatrení v oblasti nakladania s odpadom.
  • Informácie zostavené zo súpisov o uvoľnení látok uvedených v zozname v prílohe III k nariadeniu o POP.
  • Informácie o národných realizačných plánoch. Údaje o environmentálnom monitorovaní látok uvedených v časti A prílohy III k nariadeniu o POP.
  • Ročné údaje o aktuálnej alebo odhadovanej celkovej výrobe látok zahrnutých do prílohy I alebo II k nariadeniu o POP a ich uvádzaní na trh.

Categories Display