Usmernenia k nariadeniu CLP

Nasledovný zoznam obsahuje všetky usmernenia, ktoré sú alebo budú k dispozícii na tejto internetovej stránke. Na vyvíjaní týchto dokumentov sa podieľali mnohé zúčastnené strany (priemysel, členské štáty a mimovládne organizácie) v rámci projektov spravovaných Komisiou. Cieľom týchto dokumentov je zjednodušiť uplatňovanie nariadenia CLP tak,  že sa opisujú osvedčené postupy týkajúce sa spôsobu splnenia povinností.

Niektoré časti týchto dokumentov boli alebo budú preložené do všetkých jazykov Európskeho spoločenstva.

Usmernenie k harmonizovaným informáciám súvisiacim s reakciou na ohrozenie zdravia – príloha VIII k nariadeniu CLP

 

Referenčný názov:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Popis:
Tento dokument obsahuje usmernenie k ustanoveniam článku 45 nariadenia CLP a jeho prílohe VIII. Týkajú sa povinnosti predložiť určité informácie o nebezpečných zmesiach umiestnených na trh, a to z dôvodu reakcie na núdzové situácie.
 
prevziať celý dokument PDF (18/08/2022)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP

 

Referenčný názov:
Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP
Popis:
Tieto usmernenia sú komplexným technickým a vedeckým dokumentom o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť podrobné usmernenia k uplatňovaniu kritérií nariadenia CLP, pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, nebezpečnosť pre zdravie a nebezpečnosť pre životné prostredie.
 
Prevziať celý dokument vo formáte PDF ([EN] (01/2024)
Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA
Viac informácií
Usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 

Referenčný názov:
Usmernenie k označovaniu a baleniu
Popis:
Tento dokument poskytuje usmernenie k požiadavkám na označovanie a balenie stanoveným v nariadení CLP.
 
prevziať celý dokument PDF (18/05/2020)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP

 

Referenčný názov:
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
Popis:
V tomto dokumente sa poskytujú usmernenia týkajúce sa základných charakteristík a postupov stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP).

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP (08/05/2019)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac
Usmernenie k príprave dokumentácií o harmonizovanej klasifikácii a označovaní

 

Referenčný názov:
Usmernenie k dokumentáciám CLH
Opis:

Usmernenie k dokumentáciám o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (CLH) je revidované znenie už existujúceho Usmernenia pre prípravu dokumentácie prílohy XV o harmonizácii klasifikácie a označovania. Obsahuje pokyny pre príslušné orgány členských štátov a pre výrobcov (manufacturers, M), dovozcov (importers, I) a následných užívateľov (downstream users, DU) o tom, ako zostaviť a predložiť návrh harmonizovanej klasifikácie a označenia určitej látky.  Okrem toho opisuje postup, ktorým prechádza dokumentácia po predložení.

 

prevziať celý dokument PDF
[EN] (12/08/2014)
Ďalšie informácie o webovej stránke agentúry ECHA
Viac