Progress in evaluation in 2021

Pokrok v oblasti hodnotenia v roku 2020 Duplikát 1

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

Pokrok v hodnotení za rok 2020 – karty Duplikát 2

Pokrok v hodnotení dokumentácie za rok 2021 – 1

Pokrok v kontrole súladu

V roku 2021 agentúra ECHA pokračovala v práci na skríningu štrukturálne podobných látok v skupinách: Skríning sa vykonal v prípade 574 látok registrovaných nad 100 ton ročne. Z nich si agentúra ECHA na kontrolu súladu vybrala 152 látok predstavujúcich 38 skupín.

Vyžiadala si dôležité údaje o nebezpečnosti, aby sa mohli objasniť obavy súvisiace s nebezpečenstvom pre ľudské zdravie a životné prostredie vrátane tých, ktoré ovplyvňujú reprodukciu a spôsobujú genetické mutácie.
V roku 2021 agentúra pokračovala v kontrole súladu tých dokumentácií, v prípade ktorých sa registrujúci rozhodli nezúčastniť na spoločnom predkladaní a namiesto toho predkladali svoje informácie samostatne. Kontrola týchto dokumentácií prispieva k zabezpečeniu rovnakých podmienok a podporuje fungovanie vnútorného trhu. Agentúra skontrolovala súlad 12 dokumentácií zahŕňajúcich 10 látok predložených spoločnosťami, ktoré sa rozhodli nezúčastniť na spoločnom predkladaní. Následne bolo zaslaných 11 návrhov rozhodnutí pre 9 látok.

V roku 2021 agentúra ECHA vykonala 300 úplných kontrol súladu, ktoré sa týkali 288 jedinečných látok. Úplné kontroly sa zamerali na relevantné sledované parametre pre charakterizáciu nebezpečenstva vyššej úrovne pre látky alebo skupiny látok potenciálne vzbudzujúcich obavy, a to najmä vo vyšších hmotnostných pásmach. Okrem toho agentúra ECHA vykonala 71 cielených kontrol súladu, ktorých výsledkom bolo celkovo 371 kontrol zahŕňajúcich viac ako 2 100 registračných dokumentácií a týkajúcich sa 341 jedinečných látok.

Výstupy hodnotení dokumentácie v roku 2021

Dokončené hodnotenia:
Agentúra ECHA vykonala 300 úplných kontrol súladu a 227 preskúmaní návrhov na testovanie, ktoré sa týkali 489 jedinečných látok. Agentúra ECHA vydala 467 návrhov rozhodnutí: 280 v súvislosti s uvedenými kontrolami súladu a 187 v súvislosti s preskúmaním návrhov na testovanie. Výber registrácií na kontrolu súladu vychádzal najmä z látok (skupín látok) vyvolávajúcich obavy súvisiace s potenciálnou nebezpečnosťou alebo expozíciou.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1