Mapy použití

Koncepcia máp použitia je vytvorená na zlepšenie kvality informácií o použití a podmienkach používania oznamovaných proti smeru dodávateľského reťazca, ako aj účinnosti tohto oznamovacieho procesu.

Mapy použitia vytvárajú spravidla odvetvové organizácie následných užívateľov zhromažďovaním informácií o použitiach a podmienkach používania chemických látok v ich odvetví harmonizovaným a štruktúrovaným spôsobom. Na tento účel bol v rámci plánu CSR/ES vypracovaný „súbor máp použitia“.

Odvetvia vytvárajú mapy použitia pomocou vzorov zo súboru máp použitia pre informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie posúdení expozície, ako napríklad opis použitia a podmienky používania.

Registrujúci využívajú dostupné mapy použitia vytvorené odvetviami následných užívateľov na prípravu svojich hodnotení chemickej bezpečnosti podľa nariadenia REACH, v ktorých sú zohľadnené príslušné a reálne informácie o použitiach a podmienka používania.

Pre koho sú mapy použitia užitočné?

Mapy použitia využívajú registrujúci. Poskytujú im:

  • informácie o použitiach a podmienkach používania, ktoré im pomôžu pri vykonávaní hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA)
  • informácie priamo od odvetví následných užívateľov, takže hodnotenie chemickej bezpečnosti CSA môže byť založené na reálnych podmienkach používania, ktoré sú reprezentatívne pre príslušné odvetvie
  • účinný spôsob na získanie informácií o použitiach od odvetví následných užívateľov

Mapy použitia využívajú následní užívatelia. Poskytujú im:

  • reálne a užitočné expozičné scenáre pre oznámenia zo strany dodávateľov vychádzajúce z máp použitia
  • harmonizované a konzistentné informácie na úrovni odvetvia, ktoré spoločnostiam zjednodušujú spracovanie expozičných scenárov získaných od všetkých dodávateľov
  • lepšie možnosti na to, aby registrujúci mohli pokryť použitia vo svojich registráciách do roku 2018 a v každej aktualizácii svojich dokumentácií

Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Prehľadajte ďalej túto webovú stránku:

  • druhá karta Vzory a predloženie obsahuje všetky vzory potrebné pre odvetvia na prípravu máp použitia s vysvetlením týkajúcim sa ich spolupráce, Odkaz na webový formulár na pridanie máp použitia do knižnice sa tiež nachádza na tejto karte.
  • tretia karta Knižnica máp použitia je centrálnym zdrojom máp použitia vytvorených odvetvovými združeniami.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)