Instituţii şi organe UE

ECHA, în calitate agenţie a UE, este reglementată de dreptul public al UE, dar funcţionează independent de instituţiile UE (Consiliul, Parlamentul European, Comisia etc.) şi are propria sa personalitate juridică. Comisia este, însă, un actor instituţional deosebit de important pentru ECHA şi un partener în executarea mandatului său.

În calitate de "gardian al tratatelor", Comisia este responsabilă pentru aplicarea în mod corespunzător a dreptului UE şi, astfel, a regulamentelor de instituire ale ECHA, exercitând un rol de supraveghere în ceea ce priveşte utilizarea resurselor publice de către agenţie, de exemplu, îndeplinind funcţia de auditor intern al agenţiei. Comisia deţine, de asemenea, trei mandate cu drept de vot în cadrul Consiliului de administraţie al agenţiei şi este cea care înaintează propunerile pentru trei mandate fără drept de vot alocate unor persoane reprezentând părţi terţe.

Rolul Comisiei

Comisia este însărcinată cu actualizarea și completarea regulamentelor UE de definire a mandatului ECHA (REACH/CLP/Produsele biocide/PIC) și are atribuţii directe în legătură cu mai multe dintre procedurile respective, inclusiv cu adoptarea deciziilor privind restricționarea anumitor substanțe chimice periculoase, sau identificarea substanțelor care ar trebui supuse autorizării. De asemenea, Comisia decide în legătură cu acordarea autorizațiilor în cadrul Regulamentului REACH și al Regulamentului privind produsele biocide.

În plus, Comisia poate să solicite ECHA să elaboreze propuneri de restricționare a substanțelor chimice sau propuneri de identificare a substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare deosebită și poate, de asemenea, să decidă în legătură cu identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și cu evaluarea dosarelor de înregistrare și a substanțelor, în cazul în care Comitetul statelor membre al ECHA nu ajunge la un consens.

În paralel cu aceste sarcini, Comisia pregăteşte şi legislația de punere în aplicare necesară pentru intrarea în vigoare a dispozițiilor, de exemplu:

  • un regulament privind taxele, care stabilește taxele ce trebuie plătite de către industrie pentru activitățile legate de REACH și de produsele biocide, de exemplu pentru cererile de înregistrare sau de autorizare;
  • două regulamente privind mecanismele pentru Camera de recurs ECHA; și
  • un regulament privind metodele de testare.

Dintr-o perspectivă mai largă, Comisia are sarcina de a elabora și de a negocia propuneri privind politica UE de gestionare a riscurilor și pericolelor reprezentate de substanțele chimice și poate să solicite agenției să ofere consiliere științifică, inclusiv pentru susținerea activităților internaționale ale UE în această privință.

În cadrul sarcinilor sale de punere în aplicare, Comisia este sprijinită de comitete sau de alte foruri alcătuite din reprezentanți ai statelor membre.

Direcţiile Generale ale Comisiei (DG) şi ECHA

Deşi are contacte cu mai multe direcţii generale ale Comisiei, ECHA are legături strânse cu DG Întreprinderi şi Industrie (ENTR) şi DG Mediu (ENV) – care sunt responsabile în comun de regulamentele REACH şi CLP.

DG ENTR este direcţia generală principală pentru agenţie în ceea ce priveşte aspectele instituţionale, precum şi cele administrative, inclusiv chestiuni bugetare şi de personal faţă de alte servicii ale Comisiei, fiind, de asemenea, responsabilă pentru mai multe texte legislative ale UE care au legătură cu politica în domeniul substanţelor chimice (de exemplu, cu privire la îngrăşăminte, detergenţi, explozibili).

DG ENV este responsabilă de Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul PIC şi administrează activitatea UE privind politica internaţională în domeniul produselor chimice (de exemplu OCDE, Convenţiile de la Stockholm şi Rotterdam, SAICM).

ECHA menţine, de asemenea, o strânsă cooperare cu Centrul Comun de Cercetare (CCC) al Comisiei cu privire la aspecte care includ evaluarea riscurilor în legătură cu nanomaterialele; Programul de analiză privind evaluarea riscurilor prezentate de biocide şi activităţi privind dezvoltarea şi validarea alternativelor la metodele de testare pe animale.

Varietatea interacţiunilor între ECHA şi Comisie are ca rezultat un contact zilnic la toate nivelurile ierarhice şi în diferite contexte – fie la nivel de lucru informal, fie în cadrul activităţilor oficiale de reglementare, fie în domeniul administrativ.

Parlamentul European şi ECHA

Ca parte a legislativului UE, Parlamentul European este responsabil pentru luarea unei decizii privind conţinutul şi adoptarea finală a actelor legislative care guvernează şi direcţionează activitatea ECHA (aceasta se realizează împreună cu Consiliul, prin intermediul unei proceduri numite procedură legislativă ordinară.).

Parlamentul European face, de asemenea, parte din autoritatea bugetară a UE şi, în această calitate, decide cu privire la proiectul de buget al agenţiei (în măsura în care nu este acoperit din venituri din taxe) şi acordă, de asemenea, "descărcarea de gestiune" sau aprobarea finală a bugetului agenţiei pentru un anumit an (în urma unui audit şi a încheierii conturilor anuale ale acesteia). Aspectele legate de bugetul agenţiei pot fi gestionate de comisiile parlamentare pentru buget (BUDG) şi control bugetar (CONT).

Toate aspectele legate de conţinutul activităţilor ECHA sunt gestionate în cadrul Parlamentului, de către Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI), cu care directorul executiv al agenţiei susţine un schimb anual de opinii, în toamnă. ECHA poate, de asemenea, să fie invitată să participe la alte reuniuni ale acestei comisii, atunci când prezenţa sa este relevantă pentru discuţiile comisiei.

Parlamentul European numeşte două persoane independente în cadrul Consiliului de administraţie al ECHA. În plus, Comisia ENVI poate desemna un punct de legătură neoficial pentru contactul periodic cu agenţia. De asemenea, agenţia interacţionează cu deputaţi ai Parlamentului European în mod ad hoc, în legătură cu domenii specifice ale activităţii sale.

Consiliul Uniunii Europene şi ECHA

Ca parte a legislativului UE, Consiliul Uniunii Europene este responsabil pentru decizia privind conţinutul şi adoptarea finală a actelor legislative care guvernează şi direcţionează activitatea ECHA (aceasta se realizează împreună cu Parlamentul European, prin intermediul unei proceduri numite procedură legislativă ordinară.).

Consiliul face, de asemenea, parte din autoritatea bugetară şi, ca atare, decide asupra proiectului de buget al agenţiei (în măsura în care nu este acoperit din venituri din taxe) şi adresează o recomandare Parlamentului European cu privire la acordarea unei "descărcări de gestiune" sau unei aprobări finale a bugetului agenţiei pentru un anumit an (în urma unui audit şi încheierii conturilor anuale).

Consiliul este, de asemenea, responsabil de numirea membrilor din Consiliul de administraţie al ECHA desemnaţi de fiecare stat membru, precum şi de numirea membrilor din Comitetul statelor membre şi Comitetul pentru produse biocide.

Alte agenţii descentralizate ale UE

ECHA cooperează în mod regulat cu alte agenţii descentralizate ale UE cu privire la aspecte de interes comun, atunci când acest lucru este relevant pentru mandatele respective. ECHA a încheiat, de asemenea, memorandumuri de înţelegere cu mai multe agenţii în vederea intensificării acestei cooperări: în special prin eforturi în scopul schimbului de informaţii, o mai bună înţelegere reciprocă şi o cooperare sporită şi, după caz, prin proiecte comune.

ECHA colaborează, de asemenea, cu alte agenţii, prin participarea sa în cadrul reţelei şefilor de agenţii ale UE şi reţelei şefilor de administraţii. Aceste forumuri inter-agenţii depun eforturi pentru a promova cooperarea, coordonarea şi schimbul de cunoştinţe şi bune practici cu privire la aspecte de interes comun pentru administrarea şi conducerea agenţiilor UE. ECHA va coordona reţelele până în martie 2012 şi va face parte, până în martie 2013, din aşa-numita troică de agenţii care sprijină coordonarea reţelelor şi asigură continuitatea mandatelor de coordonare cu o durată de un an.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)