Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Nieuwzględnione zastosowania

powiadomienie dokonane przez dalszego użytkownika

(art. 38 ust. 1 rozporządzenia REACH) Dalsi użytkownicy muszą powiadamiać ECHA o nieuwzględnionych zastosowaniach (nieodpowiadających warunkom opisanym w scenariuszu narażenia przekazanym przez dostawcę) w terminie sześciu miesięcy od otrzymania karty charakterystyki dotyczącej zarejestrowanej substancji, jeżeli:

  • sporządzają raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR), a szczególne zastosowanie obejmuje ilość większą niż 1 tona rocznie. 
  • są zwolnieni z obowiązku sporządzania DU CSR, ponieważ stosują substancję lub mieszaninę w całkowitej ilości mniejszej niż 1 tona rocznie.
  • są zwolnieni z obowiązku sporządzania DU CSR, ponieważ stosują substancję do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD).

Powiadomienie zawiera zwięzły ogólny opis zastosowania dalszego użytkownika i warunków stosowania. Powinno również zawierać wniosek w sprawie badań, jeżeli uznano, że konieczne są badania na zwierzętach kręgowych.

Różnice w klasyfikacji

(art. 38 ust. 4 rozporządzenia REACH) Dalsi użytkownicy muszą powiadamiać ECHA, jeżeli ich klasyfikacja substancji różni się od klasyfikacji wszystkich ich dostawców. Powiadomienie musi nastąpić w terminie sześciu miesięcy od otrzymania karty charakterystyki dotyczącej zarejestrowanej substancji.

Powiadomienie ECHA nie jest wymagane, jeżeli dalszy użytkownik stosuje substancję lub mieszaninę w całkowitej ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, zgodnie z art. 38 ust. 5.

Zastosowania objęte zezwoleniem

(art. 66 rozporządzenia REACH) Dalsi użytkownicy stosujący substancję z wykazu substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń, w odniesieniu do której udzielono zezwolenia obejmującego dane zastosowanie, muszą powiadomić ECHA o ich zastosowaniu w terminie trzech miesięcy od pierwszej dostawy substancji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2