Progress in evaluation in 2021

ECHA raportuje postępy osiągnięte w 2021 r. w ocenie dokumentacji i substancji zgodnie z art. 54 REACH. 

dalsza ocena 2021 — 1

Nowe informacje uzyskane w wyniku decyzji ECHA są kontrolowane pod kątem sprawdzenia, czy wnioski zostały przyjęte, a zagrożenia bądź obawy — wyjaśnione, a także zidentyfikowania wszelkich spraw, które mogą wymagać dalszych działań regulacyjnych.

Monitorowanie oceny dokumentacji

W 2021 r. etap dalszej oceny dokumentacji osiągnięto w przypadku 307 substancji. Sprawy zakończono w przypadku 210 substancji.

W przypadku 148 substancji rejestrujący złożyli wymagane informacje w wyznaczonym terminie. Wskazano 44 substancji, które wymagają objęcia zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem. Jedna wymagała dalszej oceny w związku z jej właściwościami jako trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej.

136 spraw dotyczących dalszych ocen 132 substancji skierowano do krajowych organów egzekwowania prawa, gdyż rejestrujący nie złożyli w przewidzianym terminie wymaganych informacji.

Po działaniach związanych z egzekwowaniem prawa w 56 przypadkach rejestrujący przekazali wymagane informacje. Oceny prowadzone po przekazaniu sprawy do krajowych organów egzekwowania prawa nie zostały ujęte w poniższej tabeli jako oddzielna ocena, ponieważ uznawane są za część początkowej oceny.

Liczba spraw dotyczących substancji i rezultaty dalszej oceny dokumentacji

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

dalsza ocena 2021 — 3

Dalsza ocena substancji

W 2021 r. oceniono 6 substancji. W przypadku 1 substancji właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadzający ocenę zwrócił się o dostarczenie dodatkowych informacji z uwagi na to, że złożone informacje nie rozwiały początkowych obaw lub wzbudziły dalsze obawy.

W przypadku pozostałych 5 substancji organy stwierdziły, że dostępne informacje w sposób wystarczający rozwiewają obawy, i były w stanie określić, czy konieczne są dalsze działania regulacyjne.

Wnioski

Właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadzający ocenę w odpowiedzi na obawy może zaproponować co najmniej jedno z następujących działań regulacyjnych:

  • zastosowanie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, działających uczulająco na drogi oddechowe lub stwarzających inne zagrożenia, np. niebezpiecznych dla środowiska wodnego;
  • identyfikacja substancji jako stanowiącej bardzo duże zagrożenie (SVHC);
  • ograniczenie stosowania substancji;
  • działania nieobjęte zakresem rozporządzenia REACH, dotyczące ogólnounijnych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, środków krajowych lub dobrowolnych działań przemysłu.

Podsumowanie zakończonych ocen substancji, w przypadku których zaproponowano dalsze działania regulacyjne

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.