Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Postępy w ocenie

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia REACH ECHA zobowiązana jest do przedstawienie postępów poczynionych w zakresie oceny dokumentacji i substancji przed 28 lutego każdego roku. Przedstawienie to zawiera opis ilościowy wygenerowanych wyników. Opis ich wpływu oraz powiązań ze Zintegrowaną Strategią Regulacyjną ECHA zostanie zawarty w sprawozdaniu dotyczącym wdrożenia strategii, które ma zostać opublikowane w kwietniu.

Ogólne postępy w latach 2009 – 2018

Od 2009 r. w trzech procesach oceny – sprawdzenie zgodności, analiza propozycji przeprowadzenia badań i ocena substancji – ECHA wydała 2271 decyzji obejmujących 5669 wniosków o udzielenie informacji.

Proces oceny Przyjęte decyzje Wnioski o udzielenie informacji Wnioski o udzielenie informacji według obszaru
      Załącznik I
(w tym CSR, RSS, PBT)
Załącznik VI
(w tym SID, C&L)
Właściwości fizykochemiczne Środowisko Zdrowie ludzi
Weryfikacja zgodności 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Analiza propozycji przeprowadzenia badań 936 1 836 nd. nd. 139 564 1 133
Ocena substancji* 142 613 254 21 36 106 184
Łącznie 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: raport bezpieczeństwa chemicznego; RSS: szczegółowe podsumowanie przebiegu badania; PBT: trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne; SID: identyfikacja substancji; C&L: klasyfikacja i oznakowanie * Proces oceny substancji rozpoczął się w 2012 r.

Categories Display


Route: .live2