Postępy w ocenie

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia REACH ECHA przedstawia postępy poczynione w 2018 r. w zakresie oceny dokumentacji i substancji. 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dokonała oceny 484 rejestracji odpowiadających 420 substancjom na podstawie albo sprawdzenia zgodności (CCH), albo analizy propozycji przeprowadzenia badań (TPE). ECHA wydała 379 projektów decyzji: 211 w sprawie sprawdzenia zgodności oraz 168 w sprawie analizy propozycji przeprowadzenia badań. Wybór rejestracji do sprawdzenia zgodności opierał się głównie na obawach związanych z potencjalnym zagrożeniem bądź narażeniem.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Pod koniec roku nadal 45 dokumentacji podlegało sprawdzeniu zgodności, a 65 dokumentacji podlegało analizie propozycji przeprowadzenia badań.

Europejska Agencja Chemikaliów przyjęła 274 ostatecznych decyzji, w których złożono 888 wniosków o udzielenie informacji. Spośród tych 274 decyzji 144 to decyzje w sprawie sprawdzenia zgodności, a 130 to wynik analizy propozycji przeprowadzenia badań.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Spośród 274 decyzji ostatecznych 216 przyjęto bez udziału komitetu państw członkowskich (nie przedstawiono żadnego wniosku w sprawie zmian ze strony państw członkowskich). Przyjęto 58 decyzji z udziałem komitetu państw członkowskich: 34 w ramach procedury pisemnej i 24 podczas posiedzenia komitetu.

Na koniec 2018 r. przeprowadzono kolejne174 sprawdzenia zgodności i przyjęto 109 projektów decyzji w sprawie analizy propozycji przeprowadzenia badań z poprzedniego roku w procesie podejmowania decyzji. ECHA zakończyła 52 sprawy dotyczące sprawdzeń zgodności i 44 sprawy dotyczące analizy propozycji przeprowadzenia badań, po tym jak projekt decyzji został wysłany, z uwagi na to, że istotne z naukowego punktu widzenia dane lub istotne zmiany administracyjne doprowadziły do zakończenia trwającej procedury decyzyjnej.

Dwa projekty decyzji zostały skierowane do Komisji w celu podjęcia decyzji. Obydwa związane były z projektem rozszerzonego projektu badania szkodliwego działania na rozrodczość na jednym pokoleniu.

Categories Display