Korzystaj z map

Koncepcja mapy zastosowań została opracowana w celu poprawy jakości informacji dotyczących zastosowań i warunków stosowania przekazywanych podmiotom usytuowanym na dalszych etapach łańcucha dostaw oraz w celu zwiększenia wydajności procesu komunikowania.

Mapy zastosowań są zazwyczaj generowane przez organizacje sektorowe zrzeszające dalszych użytkowników w drodze zharmonizowanego i zorganizowanego gromadzenia informacji o zastosowaniach i warunkach stosowania chemikaliów. W tym celu w ramach planu działania w zakresie CSR-ES opracowano „pakiet dotyczący mapy zastosowań”.

Odpowiednie sektory opracowują mapy zastosowań na podstawie szablonów zawartych w pakiecie dotyczącym mapy zastosowań, aby zgromadzić informacje niezbędne do przeprowadzenia ocen narażenia, takie jak opisy zastosowań i warunki stosowania.

Rejestrujący korzystają z dostępnych map zastosowań opracowanych przez podmioty w sektorach, w których działają dalsi użytkownicy, przy opracowywaniu swoich ocen bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem REACH, aby uwzględnić stosowne i realistyczne informacje na temat zastosowań i warunków stosowania.

Komu mapy zastosowań przynoszą korzyści?

Mapy zastosowań przynoszą korzyści rejestrującym. Dzięki nim rejestrujący:

  • uzyskują informacje na temat zastosowań i warunków stosowania, które ułatwiają im przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa chemicznego (CSA);
  • uzyskują dostęp do informacji pochodzących bezpośrednio z sektorów, w których działają dalsi użytkownicy, co umożliwia sporządzenie CSA w oparciu o realistyczne warunki stosowania reprezentatywne dla danego sektora;
  • dysponują skuteczną metodą pozyskiwania informacji na temat zastosowań od podmiotów w sektorach, w których działają dalsi użytkownicy.

Mapy zastosowań przynoszą korzyści dalszym użytkownikom. Dzięki nim dalsi użytkownicy:

  • uzyskują dostęp do realistycznych i użytecznych scenariuszy narażenia związanych z przekazywanymi im przez dostawców informacjami bazującymi na mapach zastosowań;
  • mogą korzystać ze zharmonizowanych i spójnych informacji na szczeblu sektorowym, które ułatwiają przedsiębiorstwom przetwarzanie scenariuszy narażenia przekazywanych przez wszystkich dostawców;
  • mają większą szansę na to, że rejestrujący uwzględnią zastosowania w swoich rejestracjach do 2018 r. oraz we wszelkich aktualizacjach swojej dokumentacji.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Dalsze sekcje niniejszej strony internetowej zawierają dodatkowe informacje w tym zakresie:

  • w drugiej zakładce Szablony i przedłożenie zawarto wszystkie szablony potrzebne podmiotom z odpowiednich sektorów do opracowania map, a także wyjaśniono zależności między tymi elementami. Z poziomu tej zakładki można uzyskać również dostęp do internetowego formularza umożliwiającego dodawanie map do biblioteki;
  • trzecia zakładka Korzystanie z biblioteki map stanowi główne źródło zasobów wykorzystywanych w procesie opracowywania map zastosowań przez stowarzyszenia sektorowe.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)