Voorstellen voor nieuwe POP’s

Een nieuwe stof kan alleen in de POP-verordening worden opgenomen als de stof wordt vermeld in het Verdrag van Stockholm of het POP-protocol.

Wie kan nieuwe POP’s voorstellen?

Elke partij bij het Verdrag van Stockholm, met inbegrip van de EU, kan een voorstel indienen om een nieuwe persistente organische verontreinigende stof aan de bijlagen bij het Verdrag toe te voegen. De EU-lidstaten kunnen dit doen door hun voorstellen bij de Europese Commissie in te dienen. Aan de hand van hun voorstellen moeten de eigenschappen van de stof kunnen worden getoetst aan de in bijlage D bij het Verdrag opgenomen selectiecriteria.

Beoordeling van nieuwe voorstellen

De ingediende voorstellen worden geëvalueerd door de POP’s beoordelingscommissie (POPRC), een orgaan van deskundigen uit hoofde van het Verdrag van Stockholm. Als de commissie concludeert dat aan de selectiecriteria wordt voldaan, gaat zij over op het wereldwijd verzamelen van informatie over verdere gevaren, risico’s, toepassingen en blootstellingen. Aan de hand van deze informatie stelt de POPRC een risicoprofiel samen zoals gedefinieerd in bijlage E bij het Verdrag.

Op basis van het risicoprofiel besluit de POPRC of wereldwijde actie ten aanzien van de stof gerechtvaardigd is. Als de POPRC besluit het voorstel voort te zetten, start het een algemene oproep tot het verstrekken van informatie over mogelijke risicobeheeroplossingen, alternatieven, sociaaleconomische overwegingen en bestaande risicobeheermaatregelen. Aan de hand van deze informatie stelt de POPRC de risicobeheerbeoordeling op zoals omschreven in bijlage F bij het Verdrag.

Als laatste stap beoordeelt de POPRC de informatie en doet zij een aanbeveling aan de Conferentie van de partijen over het opnemen van de stof in de lijst in het kader van het Verdrag.

Wijzigingen aan de bijlagen

Voorstellen tot wijziging van het Verdrag moeten met instemming van alle partijen worden aangenomen. Als er geen akkoord wordt bereikt, kunnen de wijzigingen door een driekwart meerderheid worden goedgekeurd.

Wijzigingen van het protocol tot opneming van nieuwe stoffen in de bijlagen moeten met instemming van de partijen worden goedgekeurd.

ECHA ondersteunt de Europese Commissie en de lidstaten bij het vaststellen van nieuwe POP’s en verricht raadplegingen tijdens het identificatieproces.

POPs_for_website_newSTAP 1Het opstellen en indienen van het voorstelSTAP 2Beoordeling van het voorstelSTAP 3Ontwikkeling van hetrisicoprofielSTAP 4Vaststelling van het risicoprofielSTAP 5Ontwikkeling van derisicobeheerbeoordelingSTAP 7Aanbeveling over het opnemen van de stof in de lijst van het VerdragSTAP 9Aanpassing aan het verdrag van bijlage I, II, III en/ofIV bij de POP-verordeningSTAP 8Besluit over het opnemen van de stof in de lijst van Bijlage A, B en/of C bij het VerdragSTAP 6Vaststelling van de risicobeheerbeoordelingPartij bij het Verdrag van Stockholm (inclusief de EU)POP’s beoordelingscommissie (POP Review Committee - POPRC)Werkgroep van POPRC voor de stofConferentie van de partijen (CP)Europese Commissie1 jaar*1 jaar*~1,5 jaar***8 maanden/1 jaar en 8 maanden*** Het risicoprofiel en de risicobeheerbeoordeling worden opgesteld in de periode tussen vergaderingen van de POPRC, die eenmaal per jaar (september/oktober) plaatsvinden. De POPRC kan een besluit over het conceptrisicoprofiel en de conceptrisicobeheerbeoordeling vaststellen tijdens een eerste vergadering, maar in sommige gevallen kan de POPRC besluiten de beslissing uit te stellen tot de vergadering van het volgende jaar, waardoor het vaststellingsproces wordt verlengd.** De vergaderingen van de Conferentie van de partijen (CP) vinden om de twee jaar in april/mei plaats.*** Wijzigingen in de bijlagen bij het Verdrag treden in werking één jaar nadat door de depositaris is bekendgemaakt dat de wijzigingen zijn vastgesteld. De mededelingen van de depositaris worden doorgaans bekendgemaakt ongeveer een halfjaar nadat de wijzigingen door de CP zijn vastgesteld.