Planning en rapportage

De lidstaten en de Europese Unie stellen plannen op voor de uitvoering van hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag. Deze plannen moeten periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Ook moeten de lidstaten een verslag opstellen over het toezicht op de uitvoering van hun verplichtingen en deze aan ECHA voorleggen. Het verslag moet minstens eenmaal in de drie jaar worden verstrekt, maar moet jaarlijks worden geactualiseerd als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Op basis van deze informatie verzamelt en publiceert ECHA een overzicht van de Unie.

Wat wordt er in de monitoringverslagen opgenomen?

  • Informatie over de toepassing van de POP-verordening, waaronder handhavingsactiviteiten, inbreuken en sancties.
  • Informatie uit kennisgevingen betreffende voorraden, vrijstellingen van de controlemaatregelen en afwijkingen van de afvalbeheermaatregelen.
  • Informatie die is samengesteld uit de inventarisaties van stoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij de POP-verordening.
  • Informatie over nationale uitvoeringsplannen. Gegevens over het milieutoezicht op de in deel A van bijlage III bij de POP-verordening vermelde stoffen.
  • Jaarlijkse gegevens over de werkelijke of geraamde totale vervaardiging en het in de handel brengen van de in bijlage I of II bij de POP-verordening opgenomen stoffen.

Categories Display