Inzicht in POP’s

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) zijn organische stoffen die lang in het milieu aanwezig blijven, zich ophopen in levende organismen en een risico vormen voor onze gezondheid en het milieu. Deze stoffen kunnen door de lucht, door het water of door migrerende soorten over internationale grenzen heen worden vervoerd en regio’s bereiken waar zij nooit zijn geproduceerd of gebruikt. Omdat geen enkele regio de risico’s van deze stoffen alleen kan beheren, is international risicobeheer noodzakelijk.

Hoe werken POP’s?

POP’s worden wereldwijd gereguleerd door het Verdrag van Stockholm en het Protocol van Aarhus. Deze wetten worden in de Europese Unie uitgevoerd door middel van de POP-verordening.

De POP-verordening is gericht op de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu door middel van specifieke controlemaatregelen die:

  • het produceren, in de handel brengen en gebruiken van POP’s verbieden of aan strenge beperkingen onderwerpen;
  • de vrijkoming in het milieu van POP’s die als industriële bijproducten worden gevormd, tot een minimum beperken;
  • ervoor zorgen dat de voorraden van de beperkte POP’s veilig worden beheerd; en
  • zorgen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afval dat bestaat uit POP’s of ermee verontreinigd is.

Chemische stoffen die als POP zijn geïdentificeerd, zijn:

  • bestrijdingsmiddelen (bv. DDT);
  • industriële chemische stoffen (zoals polychloorbifenylen, die op grote schaal in elektrisch materiaal worden gebruikt); of
  • onbedoelde bijproducten die zijn ontstaan tijdens industriële processen, afbraak of verbranding (zoals dioxines en furanen).

In het kader van de POP-verordening draagt ECHA bij aan het identificeren en voorstellen van nieuwe POP’s van de EU aan het Verdrag van Stockholm. De informatie van de lidstaten die de verordening uitvoeren, wordt door het agentschap ontvangen en verwerkt en in een overzicht van de Unie opgenomen. ECHA steunt ook in het vaststellen van de noodzakelijke toekomstige acties van de EU voor het POP-uitvoeringsplan van de Unie.

Het handhavingsforum van ECHA coördineert een netwerk van autoriteiten van de lidstaten die ook verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de verordening.