Progress in evaluation in 2022

Voortgangsbeoordeling 2020 Duplicaat 1 Duplicaat 2

ECHA brengt verslag uit over de voortgang die in 2021 is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen overeenkomstig artikel 54 van REACH. 

Voortgang van de beoordeling 2020 - tabbladen Duplicaat 2 Duplicaat 1

Voortgang van de dossierbeoordeling 2022 - 1

Voortgang bij nalevingscontroles

In 2022 heeft ECHA zijn werkzaamheden voor groepsscreening van structureel vergelijkbare stoffen voortgezet: net als in de voorgaande jaren is ECHA begonnen met beoordelingen voor ongeveer 2 000 stoffen. Op basis van de groepsbeoordelingen van regelgevingsbehoeften heeft ECHA in 2022 294 stoffen uit 46 groepen geselecteerd voor nalevingscontrole.

Er is om belangrijke gevarengegevens verzocht om helder te krijgen welke punten van zorg er zijn in verband met gevaren voor de gezondheid van de mens en het milieu, waaronder reproductieve gevaren en het risico van genetische mutaties.

In 2020 heeft ECHA 302 volledige nalevingscontroles uitgevoerd voor 280 verschillende stoffen. De volledige controles waren gericht op het aanpakken van relevante gevareneindpunten op hogere niveaus voor stoffen of groepen van stoffen die potentieel zorgwekkend zijn, voornamelijk in de hogere hoeveelheidsklassen. Daarnaast voerde ECHA 28 gerichte nalevingscontroles uit, die samen met de volledige controles in 2022 resulteerden in de uitvoering van in totaal 330 nalevingscontroles, die betrekking hadden op meer dan 2 300 registratiedossiers en op 295 unieke stoffen.

Het Agentschap heeft ook in 2021 nalevingscontroles uitgevoerd met betrekking tot dossiers waarbij de registranten niet hadden deelgenomen aan een gezamenlijke indiening, maar hun informatie afzonderlijk hadden ingediend. Het controleren van deze dossiers draagt bij tot het waarborgen van een gelijk speelveld en bevordert de werking van de interne markt. Het Agentschap heeft nalevingscontroles uitgevoerd voor 13 dossiers met betrekking tot 12 stoffen die waren ingediend door bedrijven die niet hadden deelgenomen aan gezamenlijke indieningen. Vervolgens zijn er 12 ontwerpbesluiten verzonden voor 11 stoffen.

Uitkomsten van dossierbeoordelingen in 2022

ECHA heeft 302 volledige nalevingscontroles (CCH’s) en 213 testvoorstelonderzoeken (TPE’s) verricht voor 475 verschillende stoffen. De selectie van de registraties voor de nalevingscontrole was voornamelijk gebaseerd op (groepen) stoffen die zorgwekkend waren vanwege een potentieel risico of potentiële blootstelling.
ECHA heeft 459 ontwerpbesluiten uitgebracht: 277 besluiten betreffende de bovengenoemde nalevingscontroles en 182 besluiten betreffende testvoorstelonderzoeken.
 

Progress in dossier evaluation 2022 - graph 1