Progress in evaluation in 2020

ECHA brengt verslag uit over de voortgang die in 2020 is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen overeenkomstig artikel 54 van REACH. 

In 2020 heeft ECHA verder gewerkt aan de screening van structureel vergelijkbare stoffen in groepen: er werden 717 stoffen gescreend die waren geregistreerd in een hoeveelheidsklasse van meer dan 100 ton per jaar. Van deze stoffen heeft ECHA 143 stoffen, die 33 groepen vormen, geselecteerd voor nalevingscontrole.

Er is om belangrijke gevarengegevens verzocht om helder te krijgen welke punten van zorg er zijn in verband met gevaren voor de gezondheid van de mens en het milieu, onder meer gevaren voor de voortplanting en risico’s op genetische mutaties.

Een van de prioriteiten in 2020 was het controleren van de naleving bij dossiers waarbij de registranten niet hadden deelgenomen aan een gezamenlijke indiening, maar hun informatie afzonderlijk hadden ingediend. Het controleren van deze dossiers draagt bij tot het waarborgen van een gelijk speelveld en bevordert de werking van de interne markt. Het Agentschap controleerde de naleving bij 13 dossiers betreffende 9 stoffen, ingediend door bedrijven die niet hadden deelgenomen aan gezamenlijke indieningen. Vervolgens zijn er 11 ontwerpbesluiten verzonden voor 8 stoffen.

In 2020 heeft ECHA 271 volledige nalevingscontroles uitgevoerd voor 258 verschillende stoffen. De volledige controles waren gericht op het aanpakken van relevante gevareneindpunten op hogere niveaus voor stoffen of groepen van stoffen die potentieel zorgwekkend zijn, voornamelijk in de hogere hoeveelheidsklassen. Daarnaast heeft ECHA 76 gerichte nalevingscontroles uitgevoerd. Dit kwam neer op in totaal 347 controles voor meer dan 2500 registraties en voor 302 unieke stoffen.

Afgeronde beoordelingen

ECHA heeft 271 volledige nalevingscontroles (CCH’s) en 130 testvoorstelonderzoeken (TPE’s) uitgevoerd voor 360 verschillende stoffen. ECHA heeft 348 ontwerpbesluiten uitgebracht: 240 besluiten inzake de bovengenoemde nalevingscontroles en 108 besluiten inzake testvoorstelonderzoeken. De selectie van de registraties voor de nalevingscontrole was voornamelijk gebaseerd op (groepen) stoffen die zorgwekkend waren vanwege een potentieel risico of potentiële blootstelling.