Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka

Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės, kurios pradedamos taikyti nuo medžiagos įtraukimo į sąrašą dienos, susijusios ne tik su į sąrašą įtrauktomis atskiromis ar mišinių sudėtyje esančiomis medžiagos, bet ir su jų buvimu tam tikruose gaminiuose.

Gaminiuose esančios medžiagos

Reikalavimas informuoti klientus ir vartotojus pagal REACH reglamentą

ES arba EEE veiklą vykdantys gaminių, kuriuose esančių į kandidatinį sąrašą įtrauktų medžiagų koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės, tiekėjai turi pateikti pakankamai informacijos, kad jų klientams būtų saugu naudoti tą gaminį.

Vartotojui paprašius, ES arba EEE veiklą vykdantys gaminių, kuriuose esančių į kandidatinį sąrašą įtrauktų medžiagų koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės, tiekėjai turi pateikti pakankamai informacijos, kad būtų saugu naudoti tą gaminį. Šią informaciją būtina pateikti per 45 dienas nuo prašymo gavimo.

Reikalavimas pranešti ECHA pagal REACH reglamentą

Jeigu ES ir EEE veiklą vykdančio gamintojo arba importuotojo gaminyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos, jis apie tai turi pranešti ECHA. Ši prievolė taikoma, jeigu medžiagos yra tuose gaminiuose, kurių per metus gamintojas pagamina arba importuotojas įveža daugiau kaip vieną toną arba jeigu tuose gaminiuose šios medžiagos koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės.

Pranešimus reikia pateikti praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo medžiagos įtraukimo į kandidatinį sąrašą. Pranešti nereikia, kai:

gaminio gamintojas arba importuotojas gali užtikrinti, kad naudojant ir šalinant šį gaminį bus išvengta poveikio žmonėms ir aplinkai. Vis dėlto tokiais atvejais gamintojas arba importuotojas privalo gaminio gavėjui pateikti atitinkamas instrukcijas;
medžiaga jau užregistruota naudoti tokiu būdu.

Reikalavimas pranešti ECHA pagal Atliekų pagrindų direktyvą (SCIP duomenų bazė)

ES tiekėjai, tiekiantys gaminius ES rinkai, kuriuose į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės, turi ECHA pateikti informaciją apie šiuos gaminius. Ši informacija bus skelbiama remiantis Atliekų pagrindų direktyva sukurtoje SCIP duomenų bazėje. Taip užtikrinama, kad informacija apie gaminius, kuriuose yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, būtų prieinama atliekų tvarkymo subjektams ir vartotojams.

 

Atskirų medžiagų ir mišinių sudėtyje esančių medžiagų saugos duomenų lapai

ES ir EEE veiklą vykdantys į kandidatinį sąrašą įtrauktų medžiagų (tiekiamų atskirai arba kaip mišinių sudedamosios dalys) tiekėjai turi pateikti savo klientams saugos duomenų lapą.

Esamų saugos duomenų lapų 15 skirsnį reikia atnaujinti, kad jame būtų informacija apie tai, kad medžiaga identifikuojama kaip labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (SVHC) (31 straipsnio 9 dalies a punktas).

ES ir EEE veiklą vykdantys mišinių, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nepriskirti prie pavojingų, tiekėjai turi, gavėjų prašymu, pateikti jiems saugos duomenų lapą, jeigu:

  • nedujinių mišinių atveju – mišinio sudėtyje yra bent vienos medžiagos, kurios atskira koncentracija mišinyje yra ≥ 0,1 proc. mišinio masės, ir
  • ta medžiaga įtraukta į kandidatinį sąrašą pagal 57 straipsnio d punktą (patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT), e punktą (labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) arba f punktą (lygiareikšmį susirūpinimą kelianti medžiaga).

Tai neprieštarauja bendrajai prievolei, kuri taikoma visiems ES ir EEE veiklą vykdantiems mišinių, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nepriskirti prie pavojingų, tiekėjams; pagal ją tiekėjai privalo, gavėjų prašymu, pateikti jiems saugos duomenų lapą, jeigu – nedujinių mišinių atveju – mišinyje yra medžiagos, kurios atskira koncentracija yra ≥ 1 proc. mišinio masės, o dujinių mišinių atveju – ≥ 0,2 proc., jeigu ta medžiaga kelia pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai.

Į aplinką patenkančios medžiagos kiekių mažinimas

PBT ir vPvB kriterijus atitinkančių medžiagų gamintojai ir importuotojai, ne vėliau kaip tuo metu, kai jos įtraukiamos į kandidatinį sąrašą, įgyvendindami rizikos valdymo priemones, kuriomis mažinamas medžiagos poveikis žmonėms ir aplinkai bei į žmonių organizmą ir aplinką patenkantys medžiagos kiekiai, savo veiklos vykdymo vietose ir rekomenduodami jas tolesniems naudotojams, privalo naudoti savo cheminės saugos ataskaitoje (CSR) esančią informaciją. Remdamiesi ta rekomendacija, tolesni naudotojai privalo nustatyti ir taikyti atitinkamas priemones, kad susijusi rizika būtų tinkamai kontroliuojama.