Skip to Content
Skip to Content

Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą

Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą

ECHA reguliariai vertina kandidatinio sąrašo chemines medžiagas, kad nustatytų, kurias medžiagas prioritetine tvarka reikėtų įtraukti į autorizacijos sąrašą. Prioritetinė tvarka nustatoma remiantis informacija apie būdingas savybes, plačiai paplitusį naudojimą arba didelį kiekį, kuris patenka į autorizacijos reikalavimo taikymo sritį. ECHA pradeda trijų mėnesių konsultacijas, kurios yra sudedamoji autorizacijos proceso dalis.

Rekomendacijų projektuose, be kita ko, pateikiama ši informacija:

  • pabaigos terminas, nuo kurio draudžiama cheminę medžiagą teikti rinkai ir naudoti, išskyrus atvejus, kai išduodamas autorizacijos liudijimas arba naudojimo būdui autorizacija nereikalinga;
  • galutinė paraiškos pateikimo data, iki kurios turi būti gautos paraiškos, jeigu pareiškėjas nori toliau teikti rinkai cheminę medžiagą arba ją naudoti suėjus pabaigos terminui;
  • peržiūros laikotarpiai, kurie taikomi tam tikriems naudojimo būdams, jei tokių yra;
  • išimtiniai naudojimo būdai, kuriems netaikomas autorizacijos reikalavimas, jei tokių yra.

Valstybės narės komitetas parengia savo nuomonę dėl rekomendacijos projekto, atsižvelgdamas į konsultacijų metu gautas pastabas.

Komiteto nuomonė ir per konsultacijas gautos pastabos padeda ECHA baigti rengti savo rekomendacijas. ECHA rekomendacija pateikiama Europos Komisijai, kuri priima sprendimą dėl cheminių medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą.

Išimtys

Galioja tam tikros bendros autorizacijos reikalavimo išimtys. Be šių bendrų išimčių, ECHA gali pasiūlyti cheminei medžiagai ir konkrečiam naudojimo būdui taikomas išimtis, kai jau galioja tam tikri ES teisės aktai, kuriuose nustatyti būtiniausi tinkamai rizikos kontrolei užtikrinti taikomi reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką.

Šios išimtys išsamiai aprašomos rekomendacijoje, kurią ECHA teikia Komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2