A CAD és a CMRD irányelvek értelmezése

A munkahelyi expozíciós határértékeket (OEL) két olyan jogszabályi keret alapján (a rákkeltő anyagokról és mutagénekől szóló irányelv és a vegyi anyagokról szóló irányelv) fogadják el, amelyek a munkavállalók egészségét védő európai uniós mechanizmus szerves részét képezik. Emellett külön irányelv vonatkozik az azbesztre, amely erre az anyagra alkalmazandó munkahelyi expozíciós határértéket is tartalmaz. A jogszabályok minimumkövetelményeket határoznak meg a munkavállalók védelmére vonatkozóan.

Mint minden európai irányelv esetében, a tagállamoknak az adott irányelvben megállapított határidőn belül át kell ültetniük az irányelvek követelményeit a nemzeti jogszabályi keretbe, és meg kell határozniuk a vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékeket. 

A vegyi anyagokról szóló irányelv (CAD)

A vegyi anyagokról szóló irányelv (98/24/EK irányelv) minimumkövetelményeket állapít meg a munkavállalóknak a munkahelyen előforduló vegyi anyagok vagy a munkájuk során használt vegyi anyagok hatásaiból eredő, a biztonságukat és egészségüket fenyegető kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozóan. Indikatív és kötelező munkahelyi expozíciós határértékeket, valamint biológiai határértékeket állapít meg.

Vegyi anyagnak minősül minden olyan vegyi anyag – önmagában vagy keverékben –, amely természetes állapotában fordul elő, vagy amelyet bármilyen munkatevékenység során állítanak elő, használnak fel vagy bocsátanak ki (beleértve a hulladékként történő kibocsátást is). Ez akkor is így van, ha az anyagot szándékosan állítják elő vagy forgalomba kívánják hozni. A vegyi anyagokról szóló irányelv ezért kiterjed a kibocsátások és a technológiai hulladékok értékelésére is.

A rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv (CMRD)

A rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv (a 2004/37/EK irányelv, melynek elnevezése 2022. március 9-én változott CMRD-re) meghatározza a munkavállalóknak a munkájuk során rákkeltő anyagokkal, mutagénekkel vagy reprodukciót károsító anyagokkal szembeni kitettsége során felmerülő – vagy valószínűleg felmerülő – egészségügyi és biztonsági kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket. Megelőző és védintézkedéseket, valamint expozíciós határértékeket állapít meg.

A rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv olyan anyagokra, illetve keverékekre alkalmazandó, amelyek megfelelnek a CLP-rendelet I. mellékletében meghatározott 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként, 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagénként, illetve 1A. vagy 1B. kategóriájú reprodukciós toxicitású anyagként való besorolás kritériumainak. Ezenkívül alkalmazandó a CMRD-irányelv I. mellékletében említett rákkeltő anyagokra, keverékekre, illetve folyamatokra, valamint az említett mellékletben szereplő folyamat révén felszabaduló anyagokra, illetve keverékekre is.

A rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló 2004/37/EK irányelv hatodik módosítása a reprodukciót károsító anyagokkal egészítette ki az irányelv hatályát.