Viestintä toimitusketjussa

Käyttöturvallisuustiedotteet

safety data sheet Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista ja vaaroista, ohjeet sen käsittelyyn, hävittämiseen ja kuljettamiseen sekä ensiapu-, palontorjunta- ja altistumisen valvontatoimet. Käyttöturvallisuustiedotteiden muoto ja sisältö on määritetty REACH-asetuksessa. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava jatkokäyttäjille 

  • aineesta tai seoksesta, joka on luokiteltu vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaan
  • aineesta, joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava, erittäin biokertyvä ja erittäin myrkyllinen (vPvB)
  • aineesta, joka sisältyy erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVCH) kandidaattilistaan.

Jos ainetta tai seosta myydään myös yleiseen kulutukseen, käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa, ellei jatkokäyttäjä tai jakelija pyydä sitä. 

Seoksista, joita ei ole luokiteltu myrkyllisiksi mutta jotka sisältävät tiettyjä vaarallisia aineita, käyttöturvallisuustiedote on toimitettava, jos jatkokäyttäjät tai jakelijat pyytävät sitä. 

Käyttöturvallisuustiedote on päivitettävä viipymättä, jos vaaroista tai tiukempien riskinhallintatoimien tarpeesta tulee saataville uutta tietoa. 

Kun jatkokäyttäjä saa käyttöturvallisuustiedotteen, sen on määritettävä asianmukaiset toimenpiteet, joilla riskejä hallitaan riittävästi, ja alettava soveltaa niitä. Käyttöturvallisuustiedotteiden toimittajia ja vastaanottajia kehotetaan tarkistamaan, että pyydetyt tiedot myös annetaan. Tätä varten saatavilla on kemikaaliviraston ja valvontaviranomaisten kehittämä tarkistuslista. Jatkokäyttäjiä pyydetään ilmoittamaan toimittajilleen, jos saaduissa käyttöturvallisuustiedotteissa on epätarkkuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia. 

Jos käyttöturvallisuustiedotteita ei tarvita, toimittajan on silti annettava turvallisen käytön edellyttämät riittävät tiedot. Jos aineeseen sovelletaan rajoituksia tai jos se on luvanvarainen, tarvittavat yksityiskohdat on ilmoitettava. Sellaisten esineiden toimittajien, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia kandidaattilistassa olevaa ainetta, on annettava jatkokäyttäjille ja jakelijoille tarpeeksi tietoa esineen turvallista käyttöä varten.

Altistumisskenaario

Altistusskenaarioista saa tietoa siitä, miten työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön altistusta aineille voidaan hallita käytön aikana. Asianmukaiset altistumisskenaariot on sisällytettävä liitteenä aineen käyttöturvallisuustiedotteeseen, jos jokin toimitusketjuun kuuluva yritys on tehnyt REACH-asetuksen mukaisen kemikaaliturvallisuusarvioinnin.

Yhtenäistäminen ja automaatio ovat tehokkaan viestinnän keskeisiä osia. Sen tukemiseksi on hyväksytty altistumisskenaarioiden yhteinen mallipohja ja kehitetty vakiolausekkeiden ESCom-luettelo ja IT-tiedostomuoto (ESComXML). Tällä tavalla voidaan vaihtaa kemikaalien turvallista käyttöä koskevia yhtenäistettyjä tietoja automaattisesti toimitusketjun eri toimijoiden ja niiden omien järjestelmien välillä.

Kun jatkokäyttäjät saavat altistumisskenaarion, niiden on tarkistettava, kattaako se niiden oman käytön ja käyttöolosuhteet, tai ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

Vaarallisten seosten sekoittajan on määritettävä altistumisskenaarion perusteella, mitkä ovat ne asiaankuuluvat tiedot, jotka välitetään eteenpäin, ja miten se tehdään parhaiten.

Teollisuus on kehittänyt kaksi toimintatapaa siihen, miten välitettävät tiedot määritetään. Yksi toimintatapa on nimeltään "seosten turvallista käyttöä koskevat tiedot" (safe use of mixtures information, SUMI), ja sen mukaan toimialajärjestöt määrittävät alalle tyypillisten tuotteiden ja käyttöjen riskinhallintatoimet. Ne laativat seosten turvallista käyttöä koskevat tiedot helposti ymmärrettävällä tavalla hyväksyttyä mallipohjaa käyttäen.

Sekoittajat valitsevat asianmukaiset SUMI-tiedot tuotteelleen ja tarkistavat, että ne ovat yhdenmukaiset toimittajilta saatujen altistumisskenaarioiden kanssa. DUCC (kemikaalien jatkokäyttäjien koordinointiryhmä) on julkaissut selventävän asiakirjan.

Toinen toimintatapa on nimeltään "pääkomponentin määritys" (lead component identification, LCID). Sekoittaja määrittää seoksen pääkomponentit ja laatii seoksen turvallista käyttöä koskevat tiedot pääkomponenttien riskinhallintatoimien perusteella. Cefic on julkaissut käytännön oppaan pääkomponentin määritysmenetelmästä.

Sekoittajat voivat valita seuraavista tavoista, miten seoksen aineosien altistumisskenaarioista peräisin olevat oleelliset tiedot välitetään eteenpäin:

 

1. Sisällytä tiedot itse käyttöturvallisuustiedotteen tekstiin.

Tämä soveltuu silloin, kun tiedotteen vastaanottajat ovat loppukäyttäjiä ja kun tunnistettuja käyttöjä ja/tai yhdenmukaisia käyttöolosuhteita ja riskinhallintatoimenpiteitä on suhteellisen vähän.

 

2. Liitä tiedot seoksen turvallisesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Tämä soveltuu silloin, kun käyttöä on hyvin monenlaista ja käyttöolosuhteet ovat erilaisia. Toimialajärjestöt ovat hyväksyneet yhtenäistetyn mallipohjan (SUMI-mallipohjan).

 

3. Liitä seoksen aineiden asianmukaiset altistusskenaariot käyttöturvallisuustiedotteeseen liitteeksi.

Tämä soveltuu silloin, kun tiedotteen vastaanottajat ovat myös sekoittajia ja laativat käyttöturvallisuustiedotteita omista seoksistaan. Tämä voi olla sopiva tapa myös seoksesi loppukäyttäjiä ajatellen, kun asianmukaiset tiettyyn käyttöön liittyvät riskinhallintatoimenpiteet on selkeästi esitetty yhdessä altistusskenaariossa kutakin tunnistettua käyttöä varten. Jos samalla aineella on useita toimittajia, voidaan laatia yhtenäistetty altistumisskenaario.

Lisätietoa eri vaihtoehdoista ja niiden sovellettavuudesta on kemikaaliviraston julkaisun Jatkokäyttäjien toimintaohjeet kohdassa 7.2.