Progress in evaluation in 2022

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Arvioinnin seuranta 2022 – 1

ECHAn päätöksen nojalla saadut uudet tiedot tarkastetaan. Näin voidaan varmistaa, täyttyvätkö vaatimukset ja onko vaaraa koskeva epäily tai muu huolenaihe selvitetty. Lisäksi määritetään tapaukset, joissa uudet sääntelytoimet voivat olla tarpeen.

Asiakirja-aineiston arvioinnin seuranta

Vuonna 2022 asiakirja-aineiston arvioinnin seurantavaiheessa oli 438 ainetta. Prosessi saatiin päätökseen 249 aineen osalta.

Rekisteröijät toimittivat 152 aineesta vaaditut tiedot määräaikaan mennessä. Yhteensä 37 ainetta määritettiin sellaisiksi, joiden luokitus ja merkinnät on yhtenäistettävä. Yhden aineen hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä ominaisuuksista tarvittiin lisäselvityksiä. Neljää ainetta pidettiin ehdokkaana aineen arvioinnille (SEv).

ECHA siirsi kansallisille toimivaltaisille valvontaviranomaisille 151 arvioinnin seurantatehtävää, jotka koskivat 146:ää ainetta, koska rekisteröijät eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja ajoissa.

Valvontatoimien jälkeen rekisteröijät toimittivat tarvittavat tiedot 82 tapauksessa. Kansallisille valvontaviranomaisille siirrettyjä arviointeja ei ole lisätty seuraavaan taulukkoon erillisinä arviointeina, sillä niiden katsotaan olevan osa alkuperäistä arviointia.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation 2023

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Arvioinnin seuranta 2022 – 3

Aineiden arvioinnin seuranta

Vuonna 2022 arvioitiin 23 ainetta. Arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyysi neljästä aineesta lisätietoja, koska toimitetut tiedot eivät selventäneet huolenaiheita tai ne aiheuttivat uusia huolenaiheita.

Viranomaiset katsoivat, että muiden 19 aineen tiedot selvensivät huolenaiheita riittävällä tavalla ja sääntelytoimien tarpeesta voitiin tehdä päätös.

Tulokset

Arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ehdottaa huolenaiheiden käsittelyyn yhtä tai useampaa seuraavista lisäsääntelytoimista:

  • yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät aineille, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai hengitysteitä herkistäviä tai jotka aiheuttavat muita huolenaiheita, kuten vaaran vesiympäristölle
  • määrittäminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi
  • aineen käytön rajoittaminen
  • REACH-asetuksen soveltamisalan ulkopuoliset toimet, kuten ehdotus EU:n laajuisista työperäisen altistumisen raja-arvoista, kansallisista toimista tai toimialan vapaaehtoisista toimista.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.