Aine iseloomustamine ja identifitseerimine

Enamikus REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetlustes peab toimikus aine üheseks tuvastamiseks olema järgmine teave.

  • Aine nimetus ja sellega seotud identifitseerimisandmed, näiteks IUPAC-nimetus, EINECS- või ELINCS-number või CAS-number.
  • Molekul- ja struktuurivalem (kui on olemas).
  • Aine koostise ja puhtuse teave.
  • Spektraalandmed ja muu analüütiline teave aine olemuse ning koostise kontrollimiseks.

Ühe ja mitme koostisosaga ainete ning UVCB-ainete erinõudeid kirjeldatakse ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendis.

ECHA otsustab, kas olete aine identifitseerinud õigesti. Selleks tuleb toimikusse lisada nõuetekohase kvaliteediga spektrid ja kromatogrammid ning muu analüütiline teave. Tähtis on spektreid, kromatogramme ja muud analüütilist teavet põhjalikult hinnata ning esitada toimikus nende tõlgendused.

REACH-registreerimistoimikus aine identifitseerimisandmete osa koostamise lisateave on andmete esitamise käsiraamatu 18. osas „Kuidas esitada REACH-registreerimisel aine identifitseerimisandmeid IUCLID 5-s".</

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)