SCIP

SCIP

SCIP on jäätmete raamdirektiivi alusel loodud andmebaas, mis sisaldab teavet toodetes või komplekssetes esemetes sisalduvate probleemsete ainete kohta (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)).

Kõik ettevõtted, kes tarnivad ELi turule tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, peavad alates 5. jaanuarist 2021 esitama ECHA-le teavet nende toodete kohta. SCIP-andmebaasiga tagatakse, et kandidaatainete loetelu aineid sisaldavate toodete teave on kättesaadav toodete ja materjalide kogu olelusringi vältel, sh jäätmeetapis. Andmebaasi teave tehakse seejärel kättesaadavaks jäätmekäitlejatele ja tarbijatele.

scip search link