Jäätmekäitlejad

Roheliste ringlussevõtunooltega ümbritsetud maakeraSCIP on jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) alusel loodud toodetes kui sellistes või komplekssetes objektides (toodetes)sisalduvate ohtlike ainete teabe andmebaas. Toodete tarnijad peavad esitama seda teavet ECHA-le  alates 5. jaanuarist 2021. SCIPi eesmärk on tagada, et teave  kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlike ainete kohta on kättesaadav toodete ja materjalide kogu kasutamistsükli jooksul, sealhulgas jäätmekäitluse etapis.

Peale selle aitab see teha järgmist:

  • soodustada toodete valmistamisel ohtlike ainete asendamist ohutumate alternatiividega ning
  • saavutada tõhusam ringmajandus, aidates jäätmekäitlejatel tagada, et ringlussevõetavad materjalid ei sisalda selliseid aineid. 

SCIP-andmebaas ei kehtesta jäätmekäitlejatele tollimakse. See teeb neile  kättesaadavaks lisaandmed, et toetada jäätmesektorit praeguste jäätmekäitlustavade tõhustamisel ja edendada jäätmete kasutamist ressursina.

Näiteks võib see teha järgmist:

  • toetada kandidaatloetellu kuuluvaid aineid sisaldavate jäätmete eraldamist jäätmete kogumisel, lahtivõtmisel ja sorteerimisel;
  • aidata tuvastada materjalipõhiseid vooge, mida võivad mõjutada toodetes sisalduvad kõnealused ained, kui need muutuvad jäätmeks;
  • aidata kaasa ka innovatsioonile ja uute jäätmetöötlustehnoloogiate tekkimisele.

Kasutusjuhtumid

 

Crossing arrowsJäätmete sorteerimine: väga ohtlikke aineid sisaldada võivate toodete tuvastamine plastsegujäätmetes (Waste sorting: Identification of articles potentially containing SVHCs in mixed plastic recyclate) (Wood, 2019)

Bubbling lab tubeRinglussevõtjad: väga ohtlike ainete parem tuvastamine (ringlussevõetud) plasti väärtusahelas (Recyclers: Improved identification of SVHC through the (recycled) plastics value chain) (Wood, 2019)

RecyclingElektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtjad: suurem detailsus/osadeks võtmine olmeelektroonika ringlussevõtul (EEE recyclers: Improved granularity/dismantling in consumer electronics recycling) (Wood, 2019)

Categories Display