Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχετικά με τους μεταγενέστερους χρήστες

Σχετικά με τους μεταγενέστερους χρήστες

ποιος είναι μεταγενέστερος χρήστης;

Μεταγενέστεροι χρήστες είναι οι χρήστες χημικών βάσει των κανονισμών REACH και CLP. Είναι επιχειρήσεις ή ιδιώτες:

  • εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
  • οι οποίοι χρησιμοποιούν μια ουσία, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα,
  • στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

 

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

  • Οι τυποποιητές: παράγουν μείγματα των οποίων η διάθεση στην αγορά πραγματοποιείται συνήθως σε μεταγενέστερο στάδιο. Για παράδειγμα βαφές, κόλλες και καθαριστικά.
  • Οι τελικοί χρήστες: χρησιμοποιούν ουσίες ή μείγματα χωρίς να τα προμηθεύουν σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τελικοί χρήστες είναι, για παράδειγμα, όσοι χρησιμοποιούν κόλλες, επιχρίσματα και μελάνια, λιπαντικά, καθαριστικά, διαλύτες και χημικά αντιδραστήρια, όπως προϊόντα λεύκανσης. Τελικοί χρήστες είναι και οι παραγωγοί αντικειμένων.
  • Οι παραγωγοί αντικειμένων: ενσωματώνουν ουσίες ή μείγματα εντός ή επί υλικών για να σχηματίσουν ένα αντικείμενο, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιομηχανικό εξοπλισμό, οικιακές συσκευές και οχήματα (τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα τελικά προϊόντα).
  • Επαγγελματίες αναπλήρωσης περιεκτών: μεταφέρουν ουσίες ή μείγματα από έναν περιέκτη σε άλλον, κατά κανόνα στο πλαίσιο επανασυσκευασίας ή μετονομασίας.
  • Επανεισαγωγείς: εισάγουν μια ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα, η οποία έχει αρχικά παραχθεί στην ΕΕ και έχει καταγραφεί από κάποιον στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Εισαγωγείς με αποκλειστικό αντιπρόσωπο: οι εισαγωγείς είναι μεταγενέστεροι χρήστες όταν ο προμηθευτής τους από τρίτη χώρα τους έχει ορίσει ως αποκλειστικούς αντιπροσώπους με σκοπό να ενεργούν ως καταχωρίζοντες εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Οι διανομείς με μόνη δραστηριότητα την αποθήκευση και τη διανομή του χημικού προϊόντος δεν είναι μεταγενέστεροι χρήστες και δεν έχουν υποχρεώσεις όσον αφορά τη ροή πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Εάν ,όμως, έρθουν σε επαφή με το χημικό προϊόν κατά τη μεταφορά ή την αραίωσή του, είναι μεταγενέστεροι χρήστες. Οι καταναλωτές χημικών προϊόντων δεν είναι μεταγενέστεροι χρήστες. 

 

Ορολογία σχετικά με τους μεταγενέστερους χρήστες

Δεδομένου ότι οι χώροι εργασίας των μεταγενέστερων χρηστών ποικίλλουν, για την περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας τους χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι όροι. Η χρήση σε εργοστάσιο ή σε άλλον βιομηχανικό χώρο ονομάζεται «χρήση σε βιομηχανικό χώρο». Για τη μεταγενέστερη χρήση εκτός βιομηχανικών χώρων (όπως εργοτάξια, χώροι γραφείου, βιοτεχνικά εργαστήρια) χρησιμοποιείται ο όρος «διαδεδομένη χρήση από επαγγελματίες εργαζόμενους».
 
Οι πρακτικές για τη διαχείριση θεμάτων υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (ΥΑΠ) από τους τελικούς χρήστες περιγράφονται με τους όρους «προηγμένες» και «βασικές». Οι προηγμένες πρακτικές σχετίζονται με την εκπαίδευση των εργαζομένων, την παροχή κατάλληλων οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, την εποπτεία και τον τακτικό καθαρισμό και τη συντήρηση. Για την περιγραφή των προηγμένων και των βασικών πρακτικών διαχείρισης ΥΑΠ έχουν χρησιμοποιηθεί αντιστοίχως οι όροι «βιομηχανικό περιβάλλον» και «επαγγελματικό περιβάλλον».
 
Για παράδειγμα, ο χώρος που χρησιμοποιείται σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων για τον ψεκασμό βαφής αντιστοιχεί σε «διαδεδομένη χρήση από επαγγελματίες εργαζόμενους». Εάν σε ένα «περιβάλλον» εφαρμόζονται συστηματικά πρακτικές διαχείρισης ΥΑΠ, τότε αυτό περιγράφεται ως «προηγμένο» ή «βιομηχανικό».

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2