Разбиране на Директивата за питейната вода

Преработената Директива за питейната вода (ДПВ) цели да защити гражданите и околната среда от вредните ефекти на замърсената питейна вода и да подобри достъпа до питейна вода. Тя влезе в сила на 12 януари 2021 г. след преразглеждане на първоначалната Директива за питейната вода от 1998 г.

С директивата се въвеждат минимални изисквания за материалите, които са в контакт с води, предназначени за консумация от човека на територията на ЕС. Това хармонизиране допринася за постигането на еднакво равнище на защита на здравето за всички граждани на ЕС и подобрява функционирането на вътрешния пазар.

Член 11 от преразгледаната директива определя рамката за минималните хигиенни изисквания за материалите в контакт с питейната вода. ECHA ще подкрепи Европейската комисия в тази дейност, като подготви:

  • Европейски положителни списъци на изходни вещества, състави и съставки, които са разрешени за употреба при производството на материали в контакт с питейна вода.
  • Методологии за оценка на риска и изисквания за информация за преглед на изходните вещества, състава и съставките, които могат да бъдат добавени към положителните списъци.
  • Административни процедури за актуализиране на положителните списъци.

След публикуването на положителните списъци ECHA ще продължи да актуализира списъците, като добавя нови вписвания и ги допълва или заличава.

Хронология

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032