Progress in evaluation in 2021

Оценка на напредъка за 2020 г. дубликат 1

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

Напредък на дейностите по оценка за 2020 г. — раздели дубликат 2

Напредък на дейността по оценка на досиета 2021—1

Напредък на дейността по проверка за съответствие

През 2021 г. ECHA продължи работата си по прегледа на структурно сходни вещества в групи: проверени са 574 вещества, регистрирани над 100 тона годишно. От тях ECHA избра 152 вещества, представляващи 38 групи за проверка за съответствието.

Бяха поискани важни данни за опасностите, за да се изяснят опасенията, свързани с опасностите за здравето на човека и околната среда, включително тези, които засягат репродукцията и причиняват генетични мутации.
През 2021 г. Агенцията продължи проверката на съответствието на тези досиета, при които регистрантите са избрали да не участват в съвместното подаване, а вместо това са представили информацията си отделно. Проверката на тези досиета допринася за осигуряване на еднакви условия на конкуренция и подпомага функционирането на вътрешния пазар. Агенцията провери съответствието за 12 досиета, обхващащи 10 вещества, подадени от дружества, които са избрали да не участват в съвместно подаване. Вследствие на това са изпратени 11 проекторешения за 9 вещества.

През 2021 г. ECHA извърши 300 пълни проверки за съответствие, обхващащи 288 отделни вещества. Пълните проверки бяха насочени към справяне със съответните крайни точки на опасност от по-високо ниво за вещества или групи вещества, пораждащи потенциално безпокойство, основно в по-високите тонажни групи. Освен това ECHA извърши 71 целеви проверки за съответствие, което доведе до общо 371 проверки, обхващащи над 2100 регистрационни досиета и отнасящи се до 341 отделни вещества.

Резултати от оценките на досиета през 2021 г.

Приключени оценки:
ECHA извърши 300 пълни проверки за съответствие (CCHS) и 227 изследвания на предложения за провеждане на изпитване (ТРЕ), обхващащи 489 отделни вещества. ECHA издаде 467 проекторешения: 280 относно горепосочените проверки за съответствие и 187 относно проверките на предложенията за провеждане на изпитване. Подборът на регистрации за проверка за съответствие се основава главно на (групи от) вещества, пораждащи опасения, свързани с потенциална опасност или експозиция.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1