Flerspråkig praxis

Echa publicerar merparten av sitt webbinnehåll och många av sina offentliga handlingar (såsom vägledningar, praktiska handböcker, faktablad, broschyrer och beslut med allmän tillämpning) på alla officiella EU-språk. Pressmeddelanden, nyhetsartiklar, innehåll på webben och sociala medier som ofta uppdateras samt information från databaser eller komplexa vetenskapliga tillsynsriktlinjer översätts inte.

När så är lämpligt anordnar Echa också samråd för att få återkoppling från berörda parter och för att samla in vetenskaplig information inom ramen för tillsynsförfarandena. Samråd som riktar sig till en specifik grupp av intressenter genomförs på ett eller flera språk för att göra det möjligt för intressenterna att lämna de synpunkter och den information som Echa efterfrågar. När det gäller samråd som riktar sig till en bred publik offentliggör Echa i) ett nyhetsmeddelande som informerar allmänheten om att samrådet har inletts, och ii) en sammanfattning av varje sådant samråd (som beskriver bakgrund, mål och den information som efterfrågas). Både nyhetsmeddelandet och sammanfattningen offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Du kan lämna svar på båda typerna av samråd på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Översättningarna hittar du på den här webbplatsen genom att ändra det förvalda språket i rullgardinsmenyn som finns i övre högra hörnet på varje sida. De översatta dokumenten finns också i dokumentbiblioteket där de kan sorteras efter typ eller kategori.

Echas dokument och webbsidor översätts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, som är beläget i Luxemburg och tillhandahåller översättningstjänster till alla EU-byråer.

Echas enskilda beslut och andra begäranden som rör den information som lämnas i eller tillsammans med registreringsunderlaget utfärdas på det språk som används i underlaget, i enlighet med språkförordningen (förordning nr 1 från 1958, i dess ändrade lydelse). I undantagsfall och om dess resurser så tillåter kan Echa på begäran tillhandahålla inofficiella översättningar av sådan kommunikation.

EU:s officiella språk är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.