Beslut med allmän tillämpning

Echa har utfärdat beslut med allmän tillämpning som har möjlighet att påverka alla företag som uppfyller vissa objektiva villkor eller beskriver vissa Echa-processer.

Publiceringen av Echas beslut med allmän tillämpning syftar till att hjälpa intresserade medborgare och andra berörda parter att lättare få tillgång till de dokument som är relevanta för dem.

Länkarna till de relevanta dokumenten finns på den här sidan.

 

Rättsakter

Förteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter

En av Echas uppgifter är att identifiera och upprätta förteckningar över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), dvs. ämnen som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, långlivade, bioackumulerande och toxiska, mycket långlivade och mycket bioackumulerande, eller som ger upphov till en liknande nivå av betänklighet.

SVHC-ämnen i förteckningen kan senare komma att införas i bilaga XIV till Reachförordningen och deras användning kräver då tillstånd.

 

Procedurrelaterade åtgärder

Tillgång till dokument

EU-medborgare och icke-EU-medborgare eller företag som har sitt säte inom EU kan begära tillgång till Echas dokument enligt förordningen om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (förordning (EG) nr 1049/2001). Detta bidrar till att säkerställa insyn och ansvarsskyldighet.

Echas styrelse har utfärdat ett beslut som fastställer de detaljerade administrations- och procedurregler som gäller för behandling av begäranden om tillgång till dokument (MB/12/2008).


Omprövning av avslag på konfidentiell behandling eller önskemål om användning av alternativa kemiska namn

Echa publicerar information om registrerade ämnen på sin webbplats. Registranter kan begära att en del av dessa uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Om Echa avslår en sådan begäran kan registranten be Echa att göra en omprövning och granska beslutet om avslag.

Om en leverantör av en blandning anser att redovisning av ett ingående ämne på etiketten eller i säkerhetsdatabladet kan skada konfidentiell företagsinformation, kan han/hon lämna in en begäran om att få använda ett alternativt kemiskt namn i stället. Om Echa avslår en sådan begäran kan leverantören begära att beslutet om avslag omprövas.

Echa har fastställt regler för omprövning av begäranden om konfidentiell behandling i ett styrelsebeslut (MB/17/2008), som senare ändrades till att även omfatta begäranden om omprövning av beslut gällande önskemål om alternativa kemiska namn (MB/17/2011, som ändrar MB/17/2008).


Avgifter för service och administration

Echa kan ta ut avgifter för tjänster som myndigheten tillhandahåller. Tillämpliga avgifter fastställs i ett beslut av styrelsen (MB/D/29/2010). Där ingår den administrativa avgift som tas ut från företag som felaktigt påstått sig vara små och medelstora företag för att dra nytta av avgiftsnedsättningarna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)