Förstå dricksvattendirektivet

Målet med det reviderade dricksvattendirektivet (DWD) är att skydda människor och miljön från de skadliga effekterna av förorenat vatten och att förbättra tillgången till dricksvatten. Det trädde i kraft den 12 januari 2021 efter en översyn av det ursprungliga dricksvattendirektivet från 1998.

Genom direktivet införs minimikrav för material som kommer i kontakt med dricksvatten i hela EU. Denna harmonisering bidrar till att uppnå en enhetlig hälsoskyddsnivå för alla EU-medborgare och förbättrar den inre marknadens funktion. 

I artikel 11 i det omarbetade direktivet fastställs ramen för minimikrav på hygien för material som kommer i kontakt med dricksvatten. Echa kommer att stödja Europeiska kommissionen i detta arbete genom att förbereda följande:

  • Europeiska positivlistor över utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar som är godkända för användning vid tillverkning av material i kontakt med dricksvatten.
  • Metoder för riskbedömning och informationskrav för översyn av utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar som kan läggas till i positivlistorna.
  • Administrativa förfaranden för uppdatering av positivlistorna.

När positivlistorna har offentliggjorts kommer Echa att fortsätta att uppdatera listorna genom att lägga till nya poster och ändra eller ta bort befintliga poster.

Tidslinje

Revised Drinking Water Directive entered into force. 12.01.2021 Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents. 12.07.2021 The first European positive lists adopted (expected sooner than deadline of 12.01.2025).15-year review programme for first European positive lists starts. 12.01.2024 Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted. Regular maintenance of the European positive lists starts. Estimated 2026 Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive 12.01.2032